Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere

Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere din Iași
Gabriela Pădurariu

Gabriela Pădurariu
Sediul profesional:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com


Sunt Gabriela Padurariu din Iasi iar acesta este locul meu virtual in care imi expun opinia despre diverse aspecte juridice. Accept orice comentariu facut cu bun simt doar pe marginea a ceea ce am scris pe acest blog. In privinta sfaturilor juridice va rog sa nu uitati ca ele nu se pot acorda profesional decat față în față si nu virtual .
Informatiile de pe acest blog nu reprezinta consultanta juridica. Ele nu vor fi folosite decat in scop de informare generala, nu pentru luarea unor decizii. Pentru luarea unor decizii trebuie sa ma contactati personal sau sa apelati la alti profesionisti.
Aceste precizari au semnificatia unei declinari de obligatie.


ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

DESPRE GABRIELA PĂDURARIU:

Recunoscută pentru atenţia sa la detalii, Gabriela Pădurariu reprezintă în instanţa de judecată cât şi în faţa altor autorităţi, persoane juridice – societăţi, ONG-uri, etc. – în diverse cauze civile, comerciale, penale, în special în executarea silită.

Funcţie de interesul celui pe care îl reprezintă ştie să urgenteze sau să temporizeze soluţionarea unei cauze – în special executări silite, cauze comerciale sau procedura insolvenţei -, caută şi găseşte întotdeauna cele mai bune soluţii tehnice din punct de vedere juridic şi al strategiei soluţionării corecte a cauzei de către instanţa de judecată, în sensul că-i oferă toate informaţiile necesare atât în fapt cât şi în drept pentru ca aceasta să poată pronunţa o hotărâre legală şi temeinică.

Din experienţa acumulată în practica dreptului execuţional civil, poate spune că stăpăneşte în amănunt toate subtilităţile şi tertipurile de care se folosesc atât părţile din executarea silită – creditor şi debitor – cât şi executorul judecătoresc şi chiar instanţa de executare, pentru tergiversarea urmăririi silite.

De asemenea, cunoaşte foarte bine cum îşi ascund debitorii bunurile şi veniturile de la urmărire şi cum pot fi acestea găsite/descoperite sau/și readuse în patrimoniul debitorului pentru a putea fi executat silit.

În cazul în care în legătură cu soluţionarea unei cauze s-au ivit probleme legate de ineditul situaţiei fie anterior sesizării autorităţii corespunzătoare, fie în derularea unui proces civil, comercial, penal, fie în faza de urmărire silită, a apelat la grupul de profesionişti în drept – grupul său de colaboratori - care s-a format în timp şi în care dezbat foarte serios probleme de drept material, obiectiv, substanțial, cât şi de procedură, căutând cele mai eficiente soluţii de rezolvare.DOMENII DE COMPETENŢĂ:


*Servicii juridice în regim de outsourcing (externalizare);

* Consiliere si redactare de opinii juridice;

*Reprezentare in fata instantelor judecatoresti in procese variate (civile, comerciale, drept al muncii, drept penal, etc.);

*Reprezentare in fata altor autoritati (OPC, OSIM, BEJ, OCPI, etc.);

*Specializată in drept executional civil, consiliere in materie de executare silita/ contestatii la executare , contestatii la titlu, orice act juridic care are legatura cu executarea silita;

*Litigii civile (consultanta si redactari de acte, reprezentare, anulari de acte si contracte, executari silite, evacuari, iesiri din indiviziune, alte cereri );

*Litigii comerciale (consultanta referitoare la contracte comerciale , dizolvari voluntare, procedura insolventei, recuperari de debite prin procedura somatiei de plata, ordonantei de plata, etc);

*Plangeri contraventionale (amenzi O.P.C., amenzi D.R. Antifraudă, amenzi de circulatie, amenzi ITM, etc.);

*Litigii de munca: consultanta la incheierea contractelor de munca, negocierea conflictelor de munca, reprezentare, etc.

SEDIUL PROFESIONAL:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com

Adresa:

Adresa:
Clic pe foto

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Click pe fotografie

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Clic pe fotografie

Despre Biroul de Mediator Gabriela Pădurariu:

Biroul de mediator Gabriela Pădurariu oferă servicii mediere în Iași în toate tipurile de conflicte, cu expertiză de abordare fie individual, fie ca echipă.


Dacă vă doriți o rezolvare rapidă pentru disputele dumneavoastră prin servicii de mediere,Biroul de mediator Gabriela Pădurariu cu sediul în Iași, vă pune la dispoziție servicii de mediere ce asigură rezolvarea rapidă a oricărui litigiu de la cele de drept civil precum : grănițuire, revendicare, evacuare, partaj, divorț, încredințare minori, vizitare minori, executarea contractelor, litigii între asociați, la cele de drept penal – plângeri prealabile de lovire, tulburare de posesie, distrugere, precum și de dreptul muncii – drepturi salariale, concedieri.


Medierea reprezintă o alternativă în raport cu justiția de soluționare a conflictelor dintre părți, prin care o terță persoană neutră, imparțială și fără putere de decizie – mediatorul – ajuta părțile să găsească împreuna o soluție care să rezolve neînțelegerile dintre ele.


Medierea face parte din marea familie a metodelor alternative de soluționare a litigiilor – ADR ( Alternative Dispute Resolution).

Numărul din ce în ce mai mare al proceselor din instanțe este semnificativ pentru lipsa de dorință, dar și de informare a justițiabililor de a folosi cu eficiență dialogul pentru rezolvarea disputelor.

Pentru ca mediul juridic actual descurajează soluționarea rapidă a disputelor, pentru unele conflicte, societatea are nevoie de o modalitate mai eficientă de rezolvare a acestora. Această modalitate este medierea.

Procedura medierii costă și durează relativ mai puțin, aceasta se desfășoară în condiții de confidențialitate maximă, mediatorul având obligația de a păstra secretul dezbaterilor, atât față de persoanele cu care intră în contact în cadrul procedurii de mediere, cât și față de experții pe care părțile îi angajează în diferite cauze.

NOUTĂȚI LEGISLATIVE, EVENIMENTE JURIDICE ȘI OPINII JURIDICE

NOUTĂȚI LEGISLATIVE, EVENIMENTE JURIDICE ȘI OPINII JURIDICE

5 august 2009

CAZURI DE SUSPENDARE OBLIGATORIE A EXCUTARII SILITE - fragmente -

1. Cazul de suspendare prevăzut de art.428 Cod procedură civilă:

Un tratament juridic special trebuie acordat art.428 Cod procedură civilă cu cele 4 aliniate. În domeniul executării silite asupra bunurilor mobile, acest articol reprezintă quintesenţa suspendării executării silite.

Faptul juridic al debitorului sau al persoanei interesate de a se conforma titlului executoriu prin depunerea valorii urmărite sau a valorii bunului reclamat la o instituţie bancară., la dispoziţia organului de executare, reprezintă o întâlnire a două voinţe juridice, cea din titlul executoriu, în care, la voinţa creditorului, a achiesat instanţa cu cea a debitorului. Locul de întâlnire a celor două voinţe juridice este exact în aria de competenţă materială a executorului judecătoresc.
Cu toate acestea, suspendarea propriu-zisă nu are loc decât dacă, conform alin.2 al art.428 Cod procedură civilă mai sunt îndeplinite cumulativ două condiţii:
- înmânarea către executorul judecătoresc a recipisei de consemnare;
- înmânarea către executorul judecătoresc a unei copii de pe cererea de suspendare/încetare a executării silite.

În aceste circumstanţe expuse, urmărirea se va opri în tot sau în parte. Din analiza textului aliniatelor 1 şi 2 ale art.428 Cod procedură civilă, se poate deduce fără echivoc, faptul că, suspendarea sau încetarea executării silite au loc în ipoteza unei executări silite indirecte mobiliare sau directe mobiliare (ex. Predarea unui bun poate fi suspendată dacă se consemnează „...valoarea bunului reclamat”). În acelaşi timp, trebuie avut în vedere şi faptul că prev. art. 428 Cod procedură civilă se aplică în mod corespunzător şi în cazul unei executări silite imobiliare, aşa cum reiese din prev.art. 523 Cod procedură civilă.

Particularitatea acestei suspendări rezidă din două considerente majore:
- caracterul exclusiv al acestui tip de suspendare/încetare a executării silite dat de alin.4 al art.428 Cod procedură civilă: „ În orice alt caz, urmărirea va continua, dispoziţiile art. 399 şi următoarele fiind însă aplicabile”, aspect pe care îl voi dezvolta puţin mai jos;
- este singurul caz de suspendare a executării silite, bazat pe motive de fond şi nu de formă. Mai precis, suspendarea bazată pe art.428 Cod procedură civilă, are la bază prezumţia relativă de îndeplinire a dispoziţiilor titlului executoriu, prezumţie ce devine absolută prin validarea cererii de suspendare de către instanţă.


2. Un alt caz particular de suspendare obligatorie a executării silite este cel prevăzut de art. 492 alin.2 Cod procedură civilă, în domeniul executării silite imobiliare.În situaţia urmăririi unui imobil ipotecat înstrăinat, dobânditorul bunului, care nu este personal obligat pentru creanţa ipotecară, poate cere instanţei de executare urmărirea altor imobile ipotecate pentru aceeaşi obligaţie, aflate în posesiunea debitorului principal. Până la soluţionarea cererii, urmărirea imobilului ipotecat este suspendată.
Situaţia prevăzută mai sus fiind cât se poate de clară, nu rămâne decât să reamintim, cu privire la consecinţele continuării executării silite, dispoziţiile art.399 aliniatul 2 Cod procedură civilă : „ Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită...atrege sancţiunea anulării actului nelegal.”

3. Suspendarea obligatorie prevăzută de articolul 499 aliniatul 2 Cod procedură civilă. După primirea somaţiei imobiliare, debitorul poate cere instanţei de executare în termen de 10 zile de la comunicare, să-i încuviinţeze ca, plata integrală a datoriei, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de executare, să se facă din veniturile imobilului urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de şase luni. Conform aliniatului 2 al aceluiaşi articol, instanţa sesizată va cita părţile în Camera de consiliu şi se va pronunţa de îndată prin încheiere irevocabilă. În caz de admitere a cererii debitorului, instanţa va dispune suspendarea urmăririi silite imobiliare.


4. Suspendarea obligatorie prevăzută de articolul 523 Cod procedură civilă:

Acest articol este similarul pentru urmărirea imobiliară a art.428 Cod procedură civilă privind urmărirea mobiliară. De altfel, aşa cum am arătat mai sus, se face şi trimitere la aliniatul 2 la acest articol din „Secţiunea a II-a privind „Urmărirea bunurilor mobile”.
Astfel, în tot cursul executării silite asupra bunurilor imobile, debitorul sau altă persoană interesată, poate obţine desfiinţarea măsurilor asiguratorii sau de executare, consemnând la dispoziţia creditorului urmăritor întreaga valoare a creanţei, cu toate accesoriile şi cheltuielile de executare. Conform aliniatului 2 : „Dispoziţiile art.428 alin.2 – 4 se aplică în mod corespunzător.”
Totuşi, particularitatea articolului 523 faţă de articolul 428 Cod procedură civilă cuprinde două aspecte:
- consemnarea sumei urmărite se face la dispoziţia creditorului urmăritor şi nu la dispoziţia executorului judecătoresc ca la art.428 Cod procedură civilă. Diferenţa ce constă în modul de consemnare diferit, este importantă, deoarece, în cazul consemnării la dispoziţia organului de executare, indiferent de soluţia dată de instanţă asupra cererii de suspendare, executorul va putea dispune asupra sumei în condiţiile art.569 Cod procedură civilă.
- în cazul admiterii cererii de suspendare/desfiinţare a executării silite sau a măsurilor asiguratorii, instanţa, cu acordul debitorului, va dispune şi eliberarea sumei în mâinile creditorului.

În cazul urmăririi imobiliare cu consemnarea sumei urmărite la dispoziţia creditorului, în cazul respingerii cererii de suspendare, suma consemnată la dispoziţia creditorului are regimul juridic al unei plăţi nerealizate, creditorul nu poate încasa suma, iar executorul judecătoresc poate dispune asupra acelei sume numai dacă, în prealabil, o declară poprită, deoarece nu i-a fost pusă la dispoziţie în mod voluntar.

5. Suspendarea executării silite în cazul instituţiilor publice:

În sistemul juridic românesc, există prevederi coercitive, inclusiv cu privire la executarea silită a instituţiilor publice. Dacă până în anul 2007, executarea silită a instituţiilor publice era lăsată în seama O.G.22/2002 cu modificările ulterioare şi explicată prin hotărârea Curţii Constituţionale nr.161/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 354/22.04.2003, începând cu anul 2007, lucrurile devin mai clare.
Astfel, prin Legea nr.110/2007, dacă în termen de 6 luni de la primirea somaţiei, ordonatorul de credite al instituţiei publice nu dispune efectuarea plăţii, aducerea la îndeplinire a executării silite indirecte se face conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Acest termen de 6 luni, între data primirii somaţiei de către instituţia publică debitoare şi data la care se poate face primul act de executare, în doctrină, este considerat un termen de suspendare legală a executării silite.

Executarea silită în practică (ed. 3) - 8 iunie 2018 - Iași

Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza și INPPA – Centrul Teritorial Iași în parteneriat cu Camera Executorilor Judecăto...