Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere

Arbitru judiciar - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj şi Mediere din Iași
Viitorul aparţine celor care cred în frumuseţea propriilor vise.” (Eleanor Roosevelt)

Sunt Gabriela Padurariu din Iași iar acesta este locul meu virtual in care îmi expun opinia despre diverse aspecte juridice. Accept orice comentariu făcut cu bun simt doar pe marginea a ceea ce am scris pe acest blog. În privinta sfaturilor juridice vă rog să nu uitați că ele nu se pot acorda profesional decât față în față și nu virtual .
Informatiile de pe acest blog nu reprezintă consultanță juridică. Ele nu vor fi folosite decât în scop de informare generală, nu pentru luarea unor decizii. Pentru luarea unor decizii trebuie să mă contactați personal sau să apelați la alți profesioniști.
Aceste precizări au semnificația unei declinări de obligație.


ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: PUBLICAŢIILE MELE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE ŞI PAGINI WEB

DESPRE GABRIELA PĂDURARIU:

Recunoscută pentru atenţia sa la detalii, Gabriela Pădurariu reprezintă în instanţa de judecată cât şi în faţa altor autorităţi, persoane juridice – societăţi, ONG-uri, etc. – în diverse cauze civile, comerciale, penale, în special în executarea silită.

Funcţie de interesul celui pe care îl reprezintă ştie să urgenteze sau să temporizeze soluţionarea unei cauze – în special executări silite, cauze comerciale sau procedura insolvenţei -, caută şi găseşte întotdeauna cele mai bune soluţii tehnice din punct de vedere juridic şi al strategiei soluţionării corecte a cauzei de către instanţa de judecată, în sensul că-i oferă toate informaţiile necesare atât în fapt cât şi în drept pentru ca aceasta să poată pronunţa o hotărâre legală şi temeinică.

Din experienţa acumulată în practica dreptului execuţional civil, poate spune că stăpăneşte în amănunt toate subtilităţile şi tertipurile de care se folosesc atât părţile din executarea silită – creditor şi debitor – cât şi executorul judecătoresc şi chiar instanţa de executare, pentru tergiversarea urmăririi silite.

De asemenea, cunoaşte foarte bine cum îşi ascund debitorii bunurile şi veniturile de la urmărire şi cum pot fi acestea găsite/descoperite sau/și readuse în patrimoniul debitorului pentru a putea fi executat silit.

În cazul în care în legătură cu soluţionarea unei cauze s-au ivit probleme legate de ineditul situaţiei fie anterior sesizării autorităţii corespunzătoare, fie în derularea unui proces civil, comercial, penal, fie în faza de urmărire silită, a apelat la grupul de profesionişti în drept – grupul său de colaboratori - care s-a format în timp şi în care dezbat foarte serios probleme de drept material, obiectiv, substanțial, cât şi de procedură, căutând cele mai eficiente soluţii de rezolvare.DOMENII DE COMPETENŢĂ:


*Servicii juridice în regim de outsourcing (externalizare);

* Consiliere si redactare de opinii juridice;

*Reprezentare in fata instantelor judecatoresti in procese variate (civile, comerciale, drept al muncii, drept penal, etc.);

*Reprezentare in fata altor autoritati (OPC, OSIM, BEJ, OCPI, etc.);

*Specializată in drept executional civil, consiliere in materie de executare silita/ contestatii la executare , contestatii la titlu, orice act juridic care are legatura cu executarea silita;

*Litigii civile (consultanta si redactari de acte, reprezentare, anulari de acte si contracte, executari silite, evacuari, iesiri din indiviziune, alte cereri );

*Litigii comerciale (consultanta referitoare la contracte comerciale , dizolvari voluntare, procedura insolventei, recuperari de debite prin procedura somatiei de plata, ordonantei de plata, etc);

*Plangeri contraventionale (amenzi O.P.C., amenzi D.R. Antifraudă, amenzi de circulatie, amenzi ITM, etc.);

*Litigii de munca: consultanta la incheierea contractelor de munca, negocierea conflictelor de munca, reprezentare, etc.

SEDIUL PROFESIONAL:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com

Adresa:

Adresa:
Clic pe foto

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Click pe fotografie

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Clic pe fotografie

Despre Biroul de Mediator Gabriela Pădurariu:

Biroul de mediator Gabriela Pădurariu oferă servicii mediere în Iași în toate tipurile de conflicte, cu expertiză de abordare fie individual, fie ca echipă.


Dacă vă doriți o rezolvare rapidă pentru disputele dumneavoastră prin servicii de mediere,Biroul de mediator Gabriela Pădurariu cu sediul în Iași, vă pune la dispoziție servicii de mediere ce asigură rezolvarea rapidă a oricărui litigiu de la cele de drept civil precum : grănițuire, revendicare, evacuare, partaj, divorț, încredințare minori, vizitare minori, executarea contractelor, litigii între asociați, la cele de drept penal – plângeri prealabile de lovire, tulburare de posesie, distrugere, precum și de dreptul muncii – drepturi salariale, concedieri.


Medierea reprezintă o alternativă în raport cu justiția de soluționare a conflictelor dintre părți, prin care o terță persoană neutră, imparțială și fără putere de decizie – mediatorul – ajuta părțile să găsească împreuna o soluție care să rezolve neînțelegerile dintre ele.


Medierea face parte din marea familie a metodelor alternative de soluționare a litigiilor – ADR ( Alternative Dispute Resolution).

Numărul din ce în ce mai mare al proceselor din instanțe este semnificativ pentru lipsa de dorință, dar și de informare a justițiabililor de a folosi cu eficiență dialogul pentru rezolvarea disputelor.

Pentru ca mediul juridic actual descurajează soluționarea rapidă a disputelor, pentru unele conflicte, societatea are nevoie de o modalitate mai eficientă de rezolvare a acestora. Această modalitate este medierea.

Procedura medierii costă și durează relativ mai puțin, aceasta se desfășoară în condiții de confidențialitate maximă, mediatorul având obligația de a păstra secretul dezbaterilor, atât față de persoanele cu care intră în contact în cadrul procedurii de mediere, cât și față de experții pe care părțile îi angajează în diferite cauze.

NOUTĂȚI LEGISLATIVE, EVENIMENTE JURIDICE ȘI OPINII JURIDICE

NOUTĂȚI LEGISLATIVE, EVENIMENTE JURIDICE ȘI OPINII JURIDICE

5 iulie 2019

De la data la care debitorul notifică organului fiscal intenția de mediere, se suspendă procedura de executare silită pentru obligațiile fiscale, amenzile de orice fel, precum și alte creanțe bugetare, individualizate în somația pentru care a fost depusă notificarea


Noua reglementare este de maximă importanță pentru agenții economici. În esență, de la data la care debitorul notifică organului fiscal intenția de mediere, se suspendă procedura de executare silită pentru obligațiile fiscale, amenzile de orice fel, precum și alte creanțe bugetare, individualizate în somația pentru care a fost depusă notificarea.

TEXTUL INTEGRAL
PROCEDURA DE MEDIERE și documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare
ARTICOLUL 1 Dispoziții generale
(1) Prezenta procedură se aplică debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare silită prin comunicarea somației și care, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare privind intenția de mediere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
(2) Pentru debitorii, persoane juridice, care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, notificarea prevăzută la alin. (1) se depune de către debitorul care le-a înființat la organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de acesta.
(3) Fac obiectul procedurii de mediere între organul fiscal și debitor obligațiile fiscale, amenzile de orice fel, precum și alte creanțe bugetare, individualizate în somația pentru care a fost depusă notificarea.
(4) De la data la care debitorul notifică organului fiscal intenția de mediere, se suspendă procedura de executare silită pentru obligațiile prevăzute la alin. (3).
(5) Procedura de mediere constă în:
a) clarificarea situației obligațiilor prevăzute la alin. (3), înscrise în somație, dacă respectivul debitor are obiecții cu privire la acestea;
b) analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situației economice și financiare a debitorului în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.
ARTICOLUL 2 Documente justificative anexate notificării privind intenția de mediere
(1) În cazul în care debitorii notifică organului fiscal intenția de mediere în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. a), aceștia se pot prezenta la întâlnirea organizată de organul fiscal cu orice documente și informații relevante pentru clarificarea obligațiilor fiscale înscrise în somație.
(2) În cazul în care debitorii notifică organului fiscal intenția de mediere în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege, în notificare aceștia menționează orice informații relevante privind situația economică și financiară, cum ar fi justificarea stării de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și argumentarea posibilității plăților într-o anumită perioadă de timp.
ARTICOLUL 3 Procedura de mediere derulată la nivelul organelor fiscale
(1) În termen de maximum două zile de la primirea notificării privind intenția de mediere, organul fiscal înștiințează debitorul cu privire la organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere. Data organizării întâlnirii nu trebuie să depășească termenul de 10 zile de la primirea notificării intenției de mediere. În cazul în care debitorul este înrolat în spațiul privat virtual, înștiințarea privind organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere se comunică prin această modalitate.
(2) Debitorul are obligația de a se prezenta la locul, data și ora stabilite prin Înștiințarea privind organizarea medierii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în vederea desfășurării procedurii de mediere.
(3) În situația în care debitorul nu se poate prezenta, din motive temeinic justificate, la data și ora stabilite în înștiințare, acesta, împreună cu organul fiscal, poate fixa de comun acord o altă dată și oră de organizare a întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere, cu respectarea termenului de 10 zile de la primirea notificării intenției de mediere.
(4) Procedura de mediere se organizează de către organul fiscal, prin asigurarea participării a doi reprezentanți, respectiv unul din cadrul compartimentului cu atribuții în evidența analitică pe plătitori, iar celălalt din cadrul compartimentului cu atribuții în executare silită. Ori de câte ori este necesar, la întâlnirea de mediere pot participa și șefii ierarhic superiori ai celor doi reprezentanți.
(5) În cadrul întâlnirii se au în vedere cel puțin următoarele:
a) punerea de acord între debitor și organul fiscal în legătură cu obligațiile fiscale înscrise în somație;
b) analiza situației economice și financiare pe baza justificării puse la dispoziție de către debitor, precum și a oricăror altor documente sau informații existente la nivelul organului fiscal;
c) identificarea soluțiilor optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată în condițiile prevăzute de lege.
(6) Pentru clarificarea situației fiscale, organul fiscal are în vedere următoarele:
a) fișa pe plătitori sau, după caz, situația analitică debite, plăți, solduri;
b) existența sumelor de restituit/rambursat pentru care există cereri în curs de soluționare;
c) situația depunerii declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
d) situația obligațiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise de alte instituții publice și transmise spre recuperare organului fiscal, după caz;
e) orice alte documente relevante pentru clarificarea situației fiscale.
(7) În cadrul medierii, organul fiscal îi prezintă debitorului situația fiscală și îi aduce la cunoștință posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată prevăzute de lege, precum și, după caz, prevederile legale referitoare la stingerea obligațiilor fiscale.
(8) În situația în care debitorul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea de înlesniri la plată, acestuia i se aduce la cunoștință obligativitatea de a efectua plata în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
(9) În situația în care, în cadrul medierii, se constată că debitorul nu poate plăti obligațiile înscrise în somație în termen de 15 zile de la finalizarea medierii, se analizează dacă acesta îndeplinește condițiile pentru acordarea înlesnirilor la plată prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau de alte legi speciale.
(10) În situația în care se constată că este suspendată executarea silită potrivit prevederilor legale, acest fapt se consemnează în procesul-verbal privind rezultatul medierii.
(11) Rezultatul medierii, precum și soluțiile optime de stingere a obligațiilor se consemnează într-un proces-verbal privind rezultatul medierii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Procesul-verbal se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează debitorului, iar un alt exemplar se arhivează la organul fiscal.
(12) În cazul în care debitorul nu se prezintă la data și ora stabilite sau nu solicită un alt termen pentru organizarea medierii, organul fiscal consemnează acest fapt în procesul- verbal prevăzut la alin. (10), care se comunică debitorului. În acest caz executarea silită se continuă, de îndată, după întocmirea procesului-verbal.
(13) În situația în care nu este suspendată executarea silită, potrivit legii, iar ca urmare a organizării medierii nu se sting obligațiile înscrise în somație sau nu se solicită înlesnire la plată potrivit legii, măsurile de executare silită se continuă, de îndată, după expirarea termenului de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
(14) În cazul în care, după primirea notificării privind intenția de mediere, organul fiscal constată că există pericolul ca debitorul să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, acesta poate dispune instituirea măsurilor asigurătorii, cu respectarea condițiilor și procedurilor legale în materie.

Sursa:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu