Gabriela Pădurariu

Gabriela Pădurariu

Sunt Gabriela Padurariu din Iasi iar acesta este locul meu virtual in care imi expun opinia despre diverse aspecte juridice. Accept orice comentariu facut cu bun simt doar pe marginea a ceea ce am scris pe acest blog. In privinta sfaturilor juridice va rog sa nu uitati ca ele nu se pot acorda profesional decat față în față si nu virtual .
Informatiile de pe acest blog nu reprezinta consultanta juridica. Ele nu vor fi folosite decat in scop de informare generala, nu pentru luarea unor decizii. Pentru luarea unor decizii trebuie sa ma contactati personal sau sa apelati la alti profesionisti.
Aceste precizari au semnificatia unei declinari de obligatie.


SEDIUL PROFESIONAL:

Iaşi, str: Sărăriei nr. 58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com

DESPRE GABRIELA PĂDURARIU:

Recunoscută pentru atenţia sa la detalii, Gabriela Pădurariu reprezintă în instanţa de judecată cât şi în faţa altor autorităţi, persoane juridice – societăţi comerciale, ONG-uri, etc. – în diverse cauze civile, comerciale, penale, în special în executarea silită.

Funcţie de interesul celui pe care îl reprezintă ştie să urgenteze sau să temporizeze soluţionarea unei cauze – în special executări silite, cauze comerciale sau procedura insolvenţei -, caută şi găseşte întotdeauna cele mai bune soluţii tehnice din punct de vedere juridic şi al strategiei soluţionării corecte a cauzei de către instanţa de judecată, în sensul că-i oferă toate informaţiile necesare atât în fapt cât şi în drept pentru ca aceasta să poată pronunţa o hotărâre legală şi temeinică.

Din experienţa acumulată în practica dreptului execuţional civil, poate spune că stăpăneşte în amănunt toate subtilităţile şi tertipurile de care se folosesc atât părţile din executarea silită – creditor şi debitor – cât şi executorul judecătoresc şi chiar instanţa de executare, pentru tergiversarea urmăririi silite.

De asemenea, cunoaşte foarte bine cum îşi ascund debitorii bunurile şi veniturile de la urmărire şi cum pot fi acestea descoperite sau readuse în patrimoniul debitorului pentru a putea fi executat silit.

În cazul în care în legătură cu soluţionarea unei cauze s-au ivit probleme legate de ineditul situaţiei fie anterior sesizării autorităţii corespunzătoare, fie în derularea unui proces civil, comercial, penal, fie în faza de urmărire silită, a apelat la grupul de profesionişti în drept – grupul său de colaboratori - care s-a format în timp şi în care dezbat foarte serios probleme de drept material şi al procedurii, căutând cele mai eficiente soluţii de rezolvare.DOMENII DE COMPETENŢĂ:


*Servicii juridice în regim de outsourcing (externalizare);

* Consiliere si redactare de opinii juridice;

*Reprezentare in fata instantelor judecatoresti in procese variate (civile, comerciale, drept al muncii, drept penal, etc.);

*Reprezentare in fata altor autoritati (OPC, OSIM, BEJ, OCPI, etc.);

*Specializată in drept executional civil, consiliere in materie de executare silita/ contestatii la executare , contestatii la titlu, orice act juridic care are legatura cu executarea silita;

*Litigii civile (consultanta si redactari de acte, reprezentare, anulari de acte si contracte, executari silite, evacuari, iesiri din indiviziune, alte cereri );

*Litigii comerciale (consultanta referitoare la contracte comerciale , dizolvari voluntare, procedura insolventei, recuperari de debite prin procedura somatiei de plata, ordonantei de plata, etc);

*Plangeri contraventionale (amenzi O.P.C., amenzi D.R. Antifraudă, amenzi de circulatie, amenzi ITM, etc.);

*Litigii de munca: consultanta la incheierea contractelor de munca, negocierea conflictelor de munca, reprezentare, etc.
Despre arbitraj:


Conform art. 541 din Noul Cod de procedură civilă, arbitrajul este ,,o jurisdicţie alternativă având caracter privat”.
Arbitrajul este o modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor patrimoniale, în care părţile, în urma unei convenţii formale se supun deciziei unei terţe părţi numită arbitru, în urma unei proceduri judiciare, din care rezultă o hotărâre definitivă şi executorie.

Noul Cod de procedură civilă consacră legislativ noţiunea de arbitraj instituţionalizat în TITLUL VII al Cărţii a IV-a.
Art. 616 prevede expres: “arbitrajul instituţionalizat este acea formă de jurisdicţie arbitrală care se constituie şi funcţionează în mod permanent pe lângă o organizaţie sau instituţie internă ori internaţională sau ca organizaţie neguvernamentală de interes public de sine stătătoare, în condiţiile legii, pe baza unui regulament propriu aplicabil în
cazul tuturor litigiilor supuse ei spre soluţionare potrivit unei convenţii arbitrale. Activitatea arbitrajului instituţionalizat nu are caracter economic şi nu urmăreşte obtinerea de profit.

În administrarea acestei jurisdicţii, părţile litigante şi tribunalul arbitral competent pot stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, cu condiţia ca regulile să
nu fie contrare ordinii publice şi dispoziţiilor imperative ale legii.

Care este obiectul arbitrajului?

Conform art. 542 din Noul Cod de procedură civilă, persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc:

- starea civilă;
- capacitatea persoanelor;
- dezbaterea succesorală;
- relaţiile de familie;
- drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

Statul şi autorităţile publice au facultatea de a încheia convenţii arbitrale numai dacă sunt autorizate prin lege sau prin convenţii internaţionale la care România face parte.
Persoanele juridice de drept public care au în obiectul lor de activitate şi activităţi economice au facultatea de a încheia convenţii arbitrale, în afară de cazul în care legea ori actul lor de înfiinţare sau de organizare prevede altfel.


http://www.emediere.ro/earbitraj.phpLista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi

Lista arbitri judiciari - Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iasi
Click pe fotografie

Despre Biroul de Mediator Gabriela Pădurariu:

Biroul de mediator Gabriela Pădurariu oferă servicii mediere în Iași în toate tipurile de conflicte, cu expertiză de abordare fie individual, fie ca echipă.


Dacă vă doriți o rezolvare rapidă pentru disputele dumneavoastră prin servicii de mediere,Biroul de mediator Gabriela Pădurariu cu sediul în Iași, vă pune la dispoziție servicii de mediere ce asigură rezolvarea rapidă a oricărui litigiu de la cele de drept civil precum : grănițuire, revendicare, evacuare, partaj, divorț, încredințare minori, vizitare minori, executarea contractelor, litigii între asociați, la cele de drept penal – plângeri prealabile de lovire, tulburare de posesie, distrugere, precum și de dreptul muncii – drepturi salariale, concedieri.


Medierea reprezintă o alternativă în raport cu justiția de soluționare a conflictelor dintre părți, prin care o terță persoană neutră, imparțială și fără putere de decizie – mediatorul – ajuta părțile să găsească împreuna o soluție care să rezolve neînțelegerile dintre ele.


Medierea face parte din marea familie a metodelor alternative de soluționare a litigiilor – ADR ( Alternative Dispute Resolution).

Numărul din ce în ce mai mare al proceselor din instanțe este semnificativ pentru lipsa de dorință, dar și de informare a justițiabililor de a folosi cu eficiență dialogul pentru rezolvarea disputelor.

Pentru ca mediul juridic actual descurajează soluționarea rapidă a disputelor, pentru unele conflicte, societatea are nevoie de o modalitate mai eficientă de rezolvare a acestora. Această modalitate este medierea.

Procedura medierii costă și durează relativ mai puțin, aceasta se desfășoară în condiții de confidențialitate maximă, mediatorul având obligația de a păstra secretul dezbaterilor, atât față de persoanele cu care intră în contact în cadrul procedurii de mediere, cât și față de experții pe care părțile îi angajează în diferite cauze.

Adresa:

Adresa:

Contact:

Sediul profesional - Gabriela Pădurariu:
Iasi, str. Sărăriei nr.58
Tel: 0746 669594
e-mail: gabriela_padurariu@yahoo.com
2 iulie 2016

Despre Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016, Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată, Impozitului pe venit veniturile din salarii si TVA pentru unele produse din sectorul agricol și Retragerea din bancă de sume mai mari decât plafonul existent în prezent

12 mai 2016

Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Legea darii in plata

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

 
Art. 1
1) Prezenta lege se aplica raporturilor juridice dintre consumatori si institutiile de credit, institutiile financiare nebancare sau cesionarii creantelor detinute asupra consumatorilor.

(2) Consumatori sunt persoanele definite de Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare


(3) Dispozitiile prezentei legi se aplica si in cazul in care creanta creditorului izvorand dintr-un contract de credit este garantata cu fideiusiunea si/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplatitori.
 
 
 
(4) Prevederile prezentei legi nu se aplica creditelor acordate prin programul "Prima Casa" aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima Casa", aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
Dispozitiile prezentei legi se coroboreaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu celelalte dispozitii legale in vigoare.
Art. 3
Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorate din contractele de credit cu tot cu accesorii, fara costuri suplimentare, prin darea in plata a imobilului ipotecat in favoarea creditorului, daca in termenul prevazut la art. 5 alin. (3), partile contractului de credit nu ajung la un alt acord.

Art. 4
(1) Pentru stingerea creantei izvorand dintr-un contract de credit si a accesoriilor sale prin dare in plata trebuie indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) creditorul si consumatorul fac parte din categoriile prevazute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislatia speciala;
b) cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei al 250.000 euro, suma calculata la cursul de schimb publicat de catre Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului de credit;
c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta;
d) consumatorul sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea prezentei legi.
(2) In situatia in care executarea obligatiilor asumate prin contractul de credit a fost garantata cu doua sau mai multe bunuri, in vederea aplicarii procedurii prevazute de prezenta lege debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea creditorului.
 
Art. 5
(1) In vederea aplicarii prezentei legi, consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecatoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care il informeaza ca a decis sa ii transmita dreptul de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar, detaliind si conditiile de admisibilitate a cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4.
(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda si stabilirea unui interval orar, in doua zile diferite, in care reprezentantul legal sau conventional al institutiei de credit sa se prezinte la un notar public propus de debitor in vederea incheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobanzi, penalitati, izvorand din contractul de credit ipotecar, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilita la un termen mai scurt de 30 zile libere, perioada in care se suspenda orice plata catre creditor, precum si orice procedura judiciara sau extrajudiciara demarata de creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia indreptata impotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.
(4) Cu cel putin 3 zile libere inainte de prima zi de convocare la notarul public, partile transmit acestuia informatiile si inscrisurile necesare incheierii actului de dare in plata.
(5) Toate costurile notariale si, dupa caz, ale executorului judecatoresc sau ale avocatului, se suporta de catre debitor.

Art. 6
(1) De la data primirii notificarii prevazute la art. 5 se suspenda dreptul creditorului de a se indrepta impotriva codebitorilor, precum si impotriva garantilor personali sau ipotecari.
(2) In situatia admiterii definitive a contestatiei prevazute la art. 7, creditorul poate demara sau, dupa caz, relua orice procedura judiciara sau extrajudiciara atat impotriva debitorului, cat si impotriva altor garanti personali sau ipotecari.
(3) Demersurile prevazute la art. 5 si art. 7-9 pot fi intreprinse si de codebitori, precum si de garantii personali sau ipotecari ai consumatorului principal, cu acordul acestuia sau al succesorilor sai.
(4) Actiunea in regres impotriva debitorului principal va putea fi formulata numai dupa stingerea integrala a datoriei izvorand din contractul de credit, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

Art. 7
(1) In termen de 10 zile de la data comunicarii notificarii emise in conformitate cu dispozitiile art. 5, creditorul poate contesta indeplinirea conditiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege.
(2) Cererea se judeca in procedura de urgenta, cu citarea partilor, de judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza consumatorul.
(3) Apelul impotriva hotararii pronuntate in conformitate cu dispozitiile alin. (2) se depune de partea interesata in termen de 15 zile lucratoare de la comunicare si se judeca cu celeritate.
(4) Pana la solutionarea definitiva a contestatiei formulate de creditor se mentine suspendarea oricarei plati catre acesta, precum si a oricarei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subroga in drepturile acestuia impotriva debitorului.
(5) In situatia in care se admite contestatia formulata de creditor, partile vor fi puse in situatia anterioara indeplinirii demersurilor prevazute de prezenta lege.
(6) In termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestatiei, creditorul are obligatia sa se prezinte, in conformitate cu notificarea prealabila a debitorului, la notarul public indicat in cuprinsul acesteia. Dispozitiile art. 5 alin. (4) sunt aplicabile atat in vederea transmiterii informatiilor si a inscrisurilor, cat si in vederea stabilirii datei exacte a semnarii actului de dare in plata.

Art. 8
(1) In situatia in care creditorul nu se conformeaza dispozitiilor prevazute de prezenta lege, debitorul poate cere instantei sa pronunte o hotarare prin care sa se constate stingerea obligatiilor nascute din contractul de credit ipotecar si sa se transmita dreptul de proprietate catre creditor.
(2) Cererea se judeca cu celeritate, cu citarea partilor, de catre judecatoria in circumscriptia careia domiciliaza debitorul.
(3) Pana la solutionarea definitiva a cererii prevazute la alin. (1), se mentine suspendarea oricarei plati catre creditor, precum si a oricarei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia impotriva debitorului.
(4) Actiunea prevazuta de prezentul articol este scutita de plata taxei judiciare de timbru.
(5) Dreptul de a cere instantei sa constate stingerea datoriilor izvorate din contractele de credit apartine si consumatorului care a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat indiferent de titularul creantei, de stadiul in care se afla ori de forma executarii silite care se continua contra debitorului.

Art. 9
Hotararea pronuntata potrivit prevederilor art. 8 poate fi atacata cu apel, in termen de 7 zile de la comunicare.

Art. 10
(1) La momentul incheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronuntarii hotararii judecatoresti definitive, potrivit prevederilor art. 8 sau, dupa caz, ale art. 9, va fi stinsa orice datorie a debitorului fata de creditor, acesta din urma neputand solicita sume de bani suplimentare.
(2)De dispozitiile prezentului articol beneficiaza si codebitorul sau fideiusorul care a garantat obligatia debitorului principal.

Art. 11
In vederea echilibrarii riscurilor izvorand din contractul de credit, precum si din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplica atat contractelor de credit aflate in derulare la momentul intrarii sale in vigoare, cat si contractelor incheiate dupa aceasta data.

Art. 12
Prezenta lege intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

16 martie 2016

Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 prin care Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.666 din Codul de procedura civil

CCR a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.666 din Codul de procedura civila sunt neconstitutionale: „Declansarea procedurii executarii silite este sustrasa controlului judecatoresc”
 
Comunicatul CCR:
 
"In ziua de 17 decembrie 2015, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.d) din Constitutia Romaniei si a art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.I pct.29 din Legea nr.138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Curtea, avand in vedere art.62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, a constatat ca obiect al exceptiei de neconstitutionalitate il constituie reglementarea corespondenta din actul de baza, si anume art.665 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.545 din 3 august 2012. Solutia legislativa cuprinsa in aceasta dispozitie, in urma republicarii Legii nr.134/2010 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.247 din 10 aprilie 2015, a fost preluata in art.666, text asupra caruia Curtea s-a pronuntat prin prezenta decizie. Art.666 priveste, in esenta, incuviintarea executarii silite de catre executorul judecatoresc.
In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.666 din Codul de procedura civila sunt neconstitutionale. Curtea a stabilit ca acestea contravin prevederilor constitutionale ale art.1 alin.(4), prin prisma exercitarii de catre executorii judecatoresti a unei activitati specifice instantelor judecatoresti, precum si ale art.21 alin.(3) si art.124, prin prisma faptului ca declansarea procedurii executarii silite este sustrasa controlului judecatoresc, iar, in acest fel, pe de o parte, exigentele dreptului la un proces echitabil, sub aspectul impartialitatii si independentei autoritatii, nu sunt respectate, iar, pe de alta parte, infaptuirea justitiei este 'delegata' executorului judecatoresc.
De asemenea, Curtea a retinut incalcarea art.147 alin.(4) din Constitutie, intrucat legiuitorul nu a respectat Decizia Curtii Constitutionale nr.458 din 31 martie 2009, ignorand exigentele constitutionale stabilite prin aceasta.
Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Judecatoria Oradea – Sectia civila".
 
 
Cum poate fi invocata Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 prin care Curtea Constituționala a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.666 din Codul de procedura civil :
 
Pentru contestatorii cu litigii in desfasurare cauze pendinte pe rolul instantelor de judecata, contestatii la executare impotriva executarii silite,  acolo unde executarea a fost incuviintata de catre executorul judecatoresc si nu de catre instanta de executare, se poate invoca Decizia nr. 895/17.12.2015 pentru a obtine anularea executarile silite astfel inceputa.
 
De asemenea, considerentele cuprinse în decizia Curţii Constituționale ar putea fi aplicate în cadrul proceselor în curs numai in următoarele condiții:
 
– să fie vorba de o contestaţie la executare care are ca obiect şi nulitatea încheierii de încuviinţare a executării;

– temeiul cererii de anulare a încheierii de încuviinţare a executării silite îl constituie necompetenţa de atribuţie a executorului judecătoresc de a încuviinţa executarea silită ori absenţa unui control a priori din partea unei instanţe judecătoreşti sau altă formulare care să pună în discuţie problema de neconstituţionalitate dezlegată de Curtea Constituţională;

– contestaţia la executare să fie formulată în termenul prevăzut de lege;


– contestaţia la executare să nu fie nulă pentru motive prevăzute de Codul de procedură civilă sau de alte legi speciale, precum O.U.G. nr. 80/2013;

– contestaţia la executare să fie admisibilă în raport cu art. 713 alin. (3) NCPC;


– să fie întrunite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile;

– dacă se află în calea de atac a apelului, în cadrul acestuia să se critice soluţia cu privire la nulitatea încheierii de încuviinţare, deoarece în caz contrar problema ar intra în autoritatea de lucru judecat ca urmare al principiului tantum devolutum quantum appellatum.
 
 
 

Legea care limitează profitul firmelor de recuperare a creanţelor a fost adoptată de Senat la începutul lunii octombrie

Sursa:

http://stiri.tvr.ro/o-lege-care-i-ar-ajuta-pe-datornici-si-ar-limita-profitul-recuperatorilor--tinuta-la-sertar_71903.html

După legea insolvenţei persoanelor fizice şi darea în plată, parlamentarii ar trebui să voteze şi proiectul de lege care să limiteze profitul recuperatorilor de creanţe. De aproape jumătate de an, legea este blocată la Comisia de buget-finanţe din Camera Deputaţilor. Adoptarea ei ar fi o lovitură pentru firmele de recuperare, dar i-ar ajuta pe datornici.

Legea care limitează profitul firmelor de recuperare a creanţelor a fost adoptată de Senat la începutul lunii octombrie. De atunci însă, a rămas blocată în sertarele Camerei Deputaţilor. Recuperatorii speră ca legea să rămână uitată în sertare. Legea le-ar permite recuperatorilor să ceară de la datornici cel mult dublul sumei pe care au plătit-o pentru creanţă. Proiectul ar fi în beneficiul datornicilor, iar furnizorii de servicii ar fi mai puţin interesaţi să vândă datoria, spun iniţiatorii. Potrivit unui contract de cesiune de creanţe obţinut de Ştirile TVR, o mare bancă din România a vândut datoriile clienţilor, în valoare de 34 de milioane de euro, unei firme de recuperări. S-a mulţumit cu un preţ de un milion şi jumătate de euro. Nici măcar 5% din totalul datoriei. Chiar dacă legea spune foarte clar că o creanţă se şterge după 3 ani, recuperatorii nu se lasă şi merg la uşilor datornicilor pentru a le lua şi ultimul leu. O directivă europeană stabileşte reguli clare pentru firmele de recuperări şi limite pentru activitatea acestora. Ar fi trebuit să intre în vigoare la 21 martie, dar ANPC încă lucrează la modificarea legii. -

13 decembrie 2015

Conferinta Internațională ”Procesul civil și executarea silita - teorie și practică” - Tîrgu Mureș - 27 - 29 august 2015 
 
 
 
 
EXECUTAREA  HOTĂRÂRILOR ARBITRALE
                                           - REZUMAT -

 Gabriela Pădurariu - Arbitru judiciar – Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași 

 


     Fiind pronunţată după o procedură cu mult asemănătoare hotărârii judecătoreşti, hotărârea arbitrală - care este pronunțată într-o jurisdicție aleasă de părți, într-un litigiu patrimonial susceptibil de tranzacție iar soluția ei poate fi rezultatul aplicării uzanțelor sau al aprecierilor personale ale arbitrilor, fiind definitivă și obligatorie - se încadrează și ea în rândul titlurilor executorii. Despre această asemănare face trimitere expresă chiar art. 615 (1) C. pr. civ. care prevede că hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu şi se execută silit întocmai ca şi o hotărâre judecătorească după învestită cu formulă executorie.

 

     Hotărârea arbitrală este pronunțată ca urmare a desfășurării unei jurisdicții private, puternic bazată pe atitudinea convențională a părților de a-și asuma această jurisdicție specială în care predomină autonomia de voință, însă într-un cadru procesual care să respecte ordinea publică, bunele moravuri și dispozițiile imperative ale legii. Sub acest din urmă aspect hotărârea arbitrată este supusă controlului judecătoresc prin calea de atac a acţiunii în anulare, care la art. 608 (1) lit.h  C. pr. civ., prevede în acest sens un motiv expres de desfiinţare.
 

     Textul art. 606 C. pr. civ. prevede că hotărârea arbitrală comunicată părților este definitivă și obligatorie. Hotărârea arbitrală se redactează şi se comunică integral părţilor în termen de cel mult o lună de la data când aceasta se pronunţă (art.605 alin. 1 C. pr. civ.). Este foarte important momentul comunicării hotărârii către părţi pentru că numai de la data când ea este comunicată părţilor devine definitivă şi poate fi pusă în executare, cu alte cuvinte având efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive, care se pronunţă de instanţele statale de fond, apel sau  recurs așa cum este reglementat în art. 634 C.pr.civ.
     Ca şi în cazul hotărârilor judecătoreşti, atunci când debitorul nu îşi execută de bunăvoie obligaţiile din dispozitivul hotărârii arbitrale, aşa cum i se adresează legiuitorul în art. 614 C. pr. civ., urmează ca la cererea creditorului, hotărârea arbitrală să fie învestită cu formulă executorie în vederea executării silite.

 

     Revenind la momentul în care poate fi valorificată hotărârea arbitrală prin executare silită pentru care se cere ca aceasta să fie comunicată părţilor având efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive se pun două probleme, şi anume: prima problemă, dacă  hotărârea arbitrală poate fi executată înainte de comunicare, respectiv cea de-a doua problemă  dacă hotărârea arbitrală trebuie comunicată  către toate părţile, pentru a dobândi caracterul definitiv urmat de efectul executoriu.
    1. Cu referire la prima problemă: în ceea ce priveşte executare  hotărârii arbitrale înainte de a deveni definitivă și obligatorie conform art. 605 - 606 din Cod, nimic nu opreşte părţile ca în baza principiului disponibilităţii drepturilor procesuale să tranzacţioneze sau să execute de bunăvoie dispoziţiile luate prin hotărârea arbitrală, ca de altfel prin orice titlu executoriu, sau chiar în afara lui prin recunoaşterea unei creanţe care a generat îndeplinirea acesteia.
     O astfel de hotărâre arbitrală, deşi există ca act juridic, nu are însă forţa de a fi executată silit prin mijlocirea executorului judecătoresc, pentru că nu poate fi învestită cu formulă executorie şi nu poate fi dispusă încuviinţarea executării silite, câtă vreme comunicarea nu s-a făcut şi în consecinţă, caracterul definitiv nu a fost dobândit.
     Văzând prev. Codului de pr.civ. acest aspect este de discutat dacă ţinem seama că arbitrajul este o jurisdicţie privată şi părţile au latitudinea de a simplifica procedurile prin derogare de la dreptul comun. O atare posibilitate este oferită de noua reglementare a arbitrajului prevăzută de art. 544 C.pr.civ. care prevede, atât pentru părţile litigante cât şi pentru Tribunalul arbitral competent, ca părţile să stabilească reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, cu condiţia ca regulile respective să nu fie contrare ordinii publice şi dispoziţiilor imperative ale legii.
     Considerăm că prin convenţia arbitrală, în virtutea autonomiei lor de voinţă şi de dispoziţie, părţile NU pot conveni ca hotărârea arbitrală să fie pusă în executare din chiar momentul pronunţării acesteia, prin derogare de la dreptul comun existent în materia hotărârilor judecătoreşti, deoarece numai legea este cea care poate conferi caracter executoriu unui înscris, devenind, astfel, un act apt de urmărire silită. Părțile contractante nu pot deroga prin convenția lor de la prevederile imperative ale legii în materie, neputând conferi caracter de titlu executoriu unei convenții.
     În legătură cu acest aspect au fost exprimate și opinii contrare[1], afirmându-se că părțile contractante își pot crea singure prin voința lor, legea care să le guverneze raporturile juridice, singura limită impusă voinței libere constituind-o interdicția instituită prin art. 11 Cod civil respectiv că, citez: ” Nu se poate deroga prin convenții sau acte juridice unilaterale de la legile care interesează ordinea publică sau bunele moravuri”.
     Este adevărat că executarea silită este guvernată și ea de disponibilitate însă  realizarea practică se face numai cu concursul forței coercitive a statului, așadar prin punerea în funcțiune a unui ansamblu de mijloace legale de natură a restabili ordinea de drept încălcată.
 
     2. Cu referire la a doua problemă, aceea a comunicării hotărârii arbitrale pentru ca aceasta să dobândească efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive și obligatorie, şi în consecinţă să devină executorie, apreciem că este necesară să se facă dovada comunicării efective atât către parte,  cât și instanţei judecătoreşti cu ocazia învestirii cu formulă executorie. În acest sens, tribunalul arbitral, sau arbitrul ad-hoc, este obligat să producă şi să predea părţii câştigătoare dovezile de comunicare, sau la solicitarea instanţei.
 
 
[1] GH.Dobrican, I.Popa, Discuții în legătură cu admisibilitatea convenirii de către părți cu privire la caracterul executoriu al contractului de credit bancar. Revista Dreptul nr. 4/1994, p.29 și urm. V.Pătulea, Posibilitatea constituirii titlurilor executorii prin voința părților, Revista Dreptul nr.7/1996,p.96-97;Cas.s.civ.prop.int.dec.nr.4506/30.05.2005.
 


22 noiembrie 2015

CONTRACTELE CESIONATE NU SUNT TITLURI EXECUTORII – Tribunalul Specializat Cluj


Judecătorii Tribunalului Specializat au analizat dacă „acel caracter de titlu executoriu al contractului de credit se apreciază exclusiv în persoana instituţiei bancare şi a debitorului împrumutat sau se aplică şi cesionarului în cazul cesiunii de creanţă a contractului de credit”. „Asupra acestei probleme de drept, în opinia acestei instanțe, atunci când creditorul care solicită executarea silită a unui contract de credit este creditorul cesionar în urma încheierii unei cesiuni de creanţă cu instituţia de credit, executarea silită este lipsită de un titlu executoriu”, au explicat magistrații.

Instanța de judecată a Tribunalului Specializat Cluj arată că „valoarea de titlu executoriu al unui înscris, altul decât o hotărâre judecătorească, trebuie expres statuată de legiuitor”, lucru valabil în cazul contractelor de credit, dar nu și în cazul celor de cesiune. „Nu se poate extrapola caracterul de titlu executoriu prevăzut de art. 120 din OUG 99/2006 în privinţa contractului de cesiune de creanţă”, mai argumentează judecătorii.

„Noţiunea de creanţă, de garanţii, de accesorii priveşte materialitatea, substanţa dreptului dedus judecăţii, iar nu atributul executorialităţii sale, aspect de drept procesual”, au mai arătat magistrații, care au explicat că „este greşit a interpreta că transferul creanţei implică şi transmiterea valorii sale de titlu executoriu, întrucât caracterul de titlu executoriu al creanţei nu este un accesoriu al dreptului cedat, ci un atribut pe care legiuitorul l-a prevăzut expres sau nu pentru acest contract. În cazul contractelor de garanţie reală şi personală aferente contractului de credit a fost reglementat în mod expres caracterul de titlu executoriu. În cazul cesiunii de creanţă nu a fost prevăzut în mod expres acest caracter”.

„În acelaşi sens, tribunalul reţine că legiuitorul a înţeles să confere caracter de titlu executoriu contractului de credit în considerarea persoanei creditorului, respectiv a instituţiei de credit care acordă împrumutul bancar, titlul executoriu fiind raportat strict cu privire la obiectul său: debitul principal şi accesoriile, precum şi la subiectele sale: instituţia bancară şi debitorul”, au mai explicat judecătorii Tribunalului Specializat Cluj.

Aceștia au mai arătat că cesiunea de creanţă reprezintă un contract de sine stătător, care poate comporta transformări în planul întinderii dreptului de creanţă şi care poate fi şi trebuie să fie, la rândul său, supus analizei judecătorului în ceea ce priveşte întinderea creanţei pretinse pe calea unei acţiuni de drept comun, debitorul cedat având, la rândul său, posibilitatea invocării unor apărări, precum inopozabilitatea cesiunii de creanţă, aspecte care privesc fondul dreptului, iar ulterior obţinerii unui titlu executoriu, cesionarul creditor se poate adresa executorului judecătoresc în vederea executării silite.

Pe speța dedusă judecății, Tribunalul a decis că executarea silită în dosarul execuţional s-a realizat în lipsa unui titlu executoriu, fiind în consecință anulată.

 
Cititi articolul integral aici http://www.clujust.ro/creantele-cesionate-de-banci-la-recuperatori-nu-pot-fi-puse-in-executare-decizie-definitiva-de-la-cluj/

 

 

15 octombrie 2015

Conferința Naționala (ed.5) ” Executarea silită de la teorie la practică ” - Iași - 17.10.2015


 
 
 

Conferința se va desfășura conform urmatorului program:


9.00 – 9.15 – Deschiderea conferinței.
9.15 – 9.45 – Avocat dr. Nicolae-Horia Țiț, asist. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași
• Investirea cu formulă executorie a Antecontractului de vânzare-cumpărare.


 9.45 – 10.15 –  Gabriela Pădurariu, Arbitru judiciar – Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași, Mediator – Corpul profesional al mediatorilor din județul Iași
• Executarea (benevolă și silită) a sultei. Termen de prescripție. Radiere din CF.


 10.15 – 11.15 – Jud. dr. Ioan Gârbuleț – Inspector, Inspecția Judiciară din cadrul CSM
• Preluarea bunurilor mobile si imobile in contul creantei. Aspecte teoretice si practice.
11.15 – 11.30 – Pauză de cafea.


 11.30 – 12.00 – Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache, membru al Comisiilor de elaborare a noului Cod civil, precum și a legilor de punere în aplicare a noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă.
• Urmărirea imobilelor grevate de (alte) drepturi reale.


 12.00 – 12.30 – Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache, membru al Comisiilor de elaborare a noului Cod civil, precum și a legilor de punere în aplicare a noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă.


– Jud. Andreea Tabacu, conf. univ. dr. la Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Pitești.
• Vânzarea pe calea executării silite a autorizației de funcționare a unei farmacii.
12.30 – 13.30 – Jud. Andreea Tabacu, conf. univ. dr. la Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Pitești.
• Efectele deschiderii procedurii insolvenței prevăzute de Legea nr. 85/2014 asupra actelor de executare întocmite sau, după caz, efectuate la data deschiderii procedurii sau cel târziu la data opozabilității acestei proceduri, caz de încetare a executării silite pe cale de excepție.
• Comunicarea actelor de procedură persoanelor cu dizabilități.
13.30 – 14.30 – Pauză de masă


14.30 – 15.30 – Jud. dr. Ioan Gârbuleț – Inspector, Inspecția Judiciară din cadrul CSM
• Punerea in posesie a imobilului în baza actului de adjudecare.
15.30 – 16.30 – Executor judecătoresc conf. univ. dr. Eugen Hurubă, Director Revista Română de Executare Silită.• Urmărirea bunului mobil înscris în AEGRM. Radierea sarcinilor.
• Adjudecarea unui imobil, în situația în care după ce „falsul adjudecatar” nu a depus prețul imobilului în termenul de 30 de zile, însă se prezintă la noul termen de licitație, pentru a plăti prețul oferit inițial și pentru a fi declarat adjutecatar. Va fi declarat adjudecatar al imobilului „falsul adjudecatar”, fără a se mai ține termenul de licitație sau se va organiza noul termen de licitație și în urma acestuia va fi declarat adjutecatarul?
• Concursul dintre creditori (creditorul urmăritor vs. creditorul intervenient (ipotecar)) în cazul urmării imobiliare : creditorul urmăritor dorește vânzarea imobilului, iar creditorul intervenient (ipotecar) dorește suspendarea sau să nu se realizeze vânzarea sub un anumit preț, iar în caz contrar suspendarea executării (ex: pentru a evita scăderea prețului la 50%). Care dintre cei doi creditori primează ?
• În cazul ofertei reală urmată de consemnațiune, actul ce trebuie emis de executorul judecătoresc având în vedere dispozițiile art. 174 lit. b) din OG 700/2014 (care prevede emiterea unei încheieri definitive) vs. dispozițiile art. 1010 Cod Procedură Civilă (care prevede emiterea unei încheieri ce poate fi anulată în termen de 15 zile)? În practică OCPI respinge cererea de radiere a sultei ce are la baza încheierea emisă în conformitate cu art. 1010 Cod Procedura Civilă, solicitând încheierea definitivă emisa de executorul judecătoresc, pentru care însă nu exista temei legal de a fi emisă. • Care este procedura de urmărire silită a bunurilor imobile întabulate în Cartea Funciară, însă pe care se află construcții fără autorizație, neîntabulate în Cartea Funciară (ex: teren întabulat în Cartea Funciară pe care se află amplasată o construcție fără autorizație de construcție sau Teren +casa de locuit întabulate în Cartea Funciară și construcție-anexă – fără autorizație de construcție și neîntabulată în Cartea Funciară). Este necesară întabularea și acestor construcții pentru a putea fi urmărite?
 
 
 


 

4 noiembrie 2014

A treia editie a conferintei "Executarea silita in reglementarea NCPC" - Iasi 25.10.2014

                                                        

Revista Română de Executare Silită, Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Iaşi şi Editura Universul Juridic au organizat în ziua de sâmbătă, 25 octombrie, la Hotel Unirea din Iaşi, cea de-a treia ediţie a conferinţei naţionale "Executarea silită în reglementarea Noului Cod de procedură civilă".

În prima parte a conferinţei au fost prezentate modificările aduse noului Cod de procedură civilă prin Legea nr. 138/2014, speakeri fiind domnul Eugen Hurubă, directorul Revistei Române de Executare Silită, şi Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc.

După o scurtă pauză, conferinţa a fost continuată de domnul lect. univ. dr. Claudiu Dinu şi de doamna  Gabriela Pădurariu, care au vorbit despre momentul până la care produce efecte soluţia de admitere a cererii de suspendare a executării silite, consecinţele suspendării executării silite la cererea creditorului sau despre formalităţile de transfer a dreptului de proprietate cu privire la un imobil în cazul prevăzut de art. 753-755 NCPC raportat la art. 825 NCPC.

În continuare, doamna jud. Andreea Tabacu a prezentat câteva elemente legate de cheltuielile de executare silită, obligaţiile executorului judecătoresc cu privire la bunurile debitorului deja adjudecate, precum şi de situaţia contractelor de leasing după deschiderea procedurii, conform L. nr. 85/2014.

În finalul conferinţei, domnul Bogdan Dumitrache, precum şi domnul Eugen Hurubă au abordat probleme legate de compensaţia în faza executării silite, necesitatea certificatului energetic la vânzarea silită imobiliară, substituirea publicităţii într-un ziar local cu publicitatea într-un ziar naţional, precum şi de semnificaţia expresiei "cheltuieli efectuate cu ocazia îndeplinirii condiţiilor sau formalităţilor prevăzute de lege pentru dobândirea dreptului asupra bunului adjudecat şi înscrierea acestuia în registrul de publicitate".


17 octombrie 2014

Cea de-a III-a ediţie a conferintei naţionale "EXECUTAREA SILITĂ ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ" - IAŞI - 25.10.2014Modificari aduse Noului cod de procedura civila - Legea nr. 38/2014: Cele mai importante dintre aceste se refera la executarea silita.  
     Prin Legea nr. 138 din 15.10.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 753 din 16.10.2014, a fost modificată și completată Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și unele acte normative conexe, printre care și Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești.

     Potrivit art. 12, alin. (1) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260... din 21 aprilie 2010 „legile (…) intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o data ulterioară prevăzută în textul lor. Termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, și expiră la ora 24,00 ( mai exact începând cu ora  0, 00 ) a celei de-a treia zi de la publicare ", respectiv începând de duminică 19.10.2014 ,  ora 0, 00 ,  se aplică noile norme.

 

 

 
LEGE pentru   modificarea   şi   completarea   Legii   nr.   134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte  normative conexe
 
 
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
 
 
Art. I. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată  în  Monitorul  Oficial  al  Roniei,  Partea  I,  nr.  545  din
3 august 2012, cu modifirile şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
 
1. La articolul 94 punctul 1, după litera h) se introduce o nouă literă, litera ), cu următorul cuprins:
„h¹)   cererile   de    declarare   judecătorească   a    morţii   unei
persoane;”
 
 
2. Alineatul (1) al articolului 136 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.  136.   (1)  Dispoziţiile  prezentei  secţiuni  privitoare  la
excepţia de necompetenţă şi la conflictul de competenţă se aplică prin asemănare şi în cazul secţiilor specializate ale aceleiaşi instanţe judetoreşti, care se pronuă prin încheiere.”


 
3. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 139 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) Dosarul va fi trimis instanţei mai întâi învestite, în afară de
cazul  în  care  reclamantul  şi  pârâtul  cer  trimiterea  lui  la  una  dintre celelalte  instanţe.  Dacă  instanţele  sunt  de  grad  diferit,  conexarea dosarelor se va face la instanţa superioară în grad.
(4) Când una dintre cereri este de competenţa exclusivă a unei instanţe, conexarea se face la acea instanţă. Dispoziţiile art. 99 alin. (2) sunt aplicabile.”
 
 
4. Alineatul (1) al articolului 200 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 200. – (1) Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifi,  de  îndată,  dacă  cererea  de  chemare  în  judecată  este  de
competenţa  sa  şi  dacă  aceasta  îndeplineşte  cerinţele  prevăzute  la art. 194-197.”
 
 
5. La articolul 200, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) În cazul în care cauza nu este de competenţa sa, completul
ruia  i-a  fost  repartizată  cererea  dispune,  prin  încheiere,  dată  fără citarea părţilor, trimiterea dosarului completului specializat competent sau,  după  caz,  secţiei  specializate  competente  din  cadrul  instaei sesizate. Dispoziile privitoare la necompenţă şi conflictele de competenţă se aplică prin asenare.”
 
 
6. Alineatul (2) al articolului 200 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2)   Când   cererea   nu   îndeplineşte   ceriele   prevăzute   la art. 194 197, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea , în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunirii,
trebuie să facă complerile sau modifirile dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancţiune obligia de a se
desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 202 alin. (3).”


 
7. Articolul  231 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Notele de şedinţă. Înregistrarea şedinţeiArt.  231.   (1)  Grefierul  care  participă  la şedinţă este obligat să ia note în legătură cu desfăşurarea procesului, care vor fi vizate de tre preşedinte. Părţile pot cere citirea notelor şi, dacă este cazul, corectarea lor.
(2) După terminarea şedinţei de judecată, participanţii la proces primesc, la cerere, câte o copie de pe notele grefierului.
(3) Notele grefierului pot fi contestate cel mai târziu la termenul următor.
(4) Instanţa va înregistra şediele de judecată.
În  caz  de  contestare  de  tre  participanţii  la proces   a        notelor       grefierului,             acestea       vor               fi verificate şi, eventual, completate ori rectificate pe baza înregistrărilor din şedinţa de judecată. (5)  La  cerere,  părţile, pe cheltuiala acestora, pot  obţine  o  copie  electronică  a  înregistrării şedinţei de judecată, în ceea ce priveşte cauza lor.
(6) Înregistrările din şedinţa de judecată vor putea  fi  solicitate  şi  de  către  instanţele  de control judiciar.”


 
 
8.  Alineatul  (3)  al  articolului  450  se  modifică  şi  va  avea următorul cuprins:
„(3) Cererea de suspendare se va judeca de către instanţa de apel. Dispoziţiile art. 718 alin. (6) sunt aplicabile. Încheierea dată asupra
cererii de suspendare este supusă aceloraşi i de atac ca şi horârea atacată.”
 
 
9. La articolul 457, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Atunci când instanţa dispune recalificarea căii de atac, de la
data pronunţării încheierii, pentru părţile prezente, sau de la data comunicării încheierii, pentru părţile care au lipsit, va curge un nou termen pentru declararea sau, după caz, motivarea căii de atac prevăzute de lege.”


 
10. Alineatul (1) al articolului 484 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 484. (1) Recursul suspendă de drept executarea hotărârii
în cauzele privitoare la desfiinţarea de construcţii, plantaţii sau a oriror lucrări cu aşezare fixă, precum şi în cazurile anume prevăzute de lege.”
 
 
11. Alineatul (9) al articolului 520 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(9)  Dispoziţiile  alin.  (8)  se  aplică  în  mod  corespunzător  şi
atunci când chestiunea de drept nu intră în competenţa niciunei secţii a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.”
 
 
12. Alineatul (13) al articolului 520 se abrogă.
 
 
13. Alineatul (3) al articolului 603 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) În cazul în care horârea arbitrală se referă la un litigiu
legat de transferul dreptului de proprietate şi/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, horârea arbitrală se va prezenta instanţei judetoreşti ori notarului public pentru a obţine o horâre judetorească sau, după caz, un act autentic notarial. După verificarea de către instanţa judecătorească ori de tre notarul public a respectării condiţiilor şi după îndeplinirea procedurilor impuse de lege şi achitarea de tre părţi a impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la înregistrarea în cartea funciară şi se va realiza transferul de proprietate şi/sau constituirea altui drept real asupra bunului imobil în cau. Dacă horârea arbitrală se execută silit, verifirile prevăzute în prezentul alineat vor fi efectuate de tre instanţă, în cadrul procedurii de învestire cu formulă executorie.”
 
 
14. Articolul 615 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
Executarea sili        Art. 615. (1) Horârea arbitrală constituie titlu executoriu şi, după învestirea cu formulă executorie, se execută silit întocmai ca şi o hotărâre judetoreas.
(2) Cererea de învestire cu formulă executorie se soluţionează de tribunalul în circumscripţia ruia a avut loc arbitrajul. Dispoziţiile art. 6401


 
alin. (3)-(6) sunt aplicabile.”
 
 
15. Articolul 628 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Obligaţiile susceptibile de executare silităArt. 628. (1) Pot fi executate silit obligiile al  ror  obiect  constă  în  plata  unei  sume  de bani, predarea unui bun ori a folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii, a unei plantaţii ori a  altei  lucrări,  încredinţarea  minorului, stabilirea locuinţei şi vizitarea acestuia sau în luarea unei alte suri stabilite prin titlul executoriu.
(2) În cazul în care prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume, care se cuvin creditorului, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii.
(3) De asemenea, executorul judecătoresc, la cererea  creditorului,  poate  actualiza  valoarea
obligaţiei principale stabilite în bani, indiferent
de izvorul ei, potrivit criteriilor cuprinse în titlul executoriu. În cazul în care titlul executoriu nu conţine niciun asemenea criteriu, executorul judetoresc va proceda, la cererea creditorului, la   actualizare   în   funcţie   de   rata   inflaţiei, calculată de la data când hotărârea judetorească  a  devenit  executorie  sau,  în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanţa a devenit exigibilă şi nă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în oricare dintre aceste titluri.
(4) Dacă titlul executoriu nu cuprinde dobânzi, penalităţi sau alte sume, însă ele se cuvin de
plin  drept  creditorului,  potrivit  art.  1.535  din
Codul civil sau altor dispoziţii legale speciale, acestea vor fi stabilite de către instanţa de executare la cererea creditorului, prin încheiere dată cu citarea părţilor.


 
(5) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, încheierea instanţei de executare sau a executorului judetoresc constituie titlu executoriu, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.”
 
 
16. Alineatul (2) al articolului 632 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,(2) Constituie titluri executorii horârile executorii prevăzute
de art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum şi orice alte horâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.”
 
 
17. Articolul 635 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Hotărârile arbitrale şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionaleArt. 635. Pot fi puse în executare horârile arbitrale învestite cu formulă executorie, chiar dacă sunt atacate cu acţiunea în anulare, precum şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdiionale mase definitive, ca urmare a neatacării lor în faţa instanţei judetoreşti competente, dacă sunt învestite cu formulă executorie.”


 
 
18. La articolul 638 alineatul (1), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„2. înscrisurile autentice, în cazurile prevăzute de lege;”
 
 
19.   La   articolul    638   alineatul   (1),   după   punctul    2   se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:
„2¹. titlurile executorii notariale emise în condiţiile prevăzute de
lege;”
 
 
20. După articolul 640 se introduce un nou articol, articolul
640¹, cu următorul cuprins:


 
Învestirea cu formulă executorieArt. 640¹. (1) Titlurile executorii, altele decât hotărârile judecătoreşti, pot fi puse în executare numai  dacă  sunt  învestite  cu  formulă executorie.


se soluţionează de judecătoria în circumscripţia reia se află domiciliul sau sediul creditorului ori        al  debitorului,  după  caz,  în  cameră  de consiliu, fără citarea părţilor. Da domiciliul sau, după caz, sediul creditorului se află în străinătate, creditorul va putea depune cererea de învestire şi la judecătoria în circumscriia reia se află domiciliul său ales.
(3) Instanţa va verifica dacă înscrisul întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, precum şi alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de lege.
(4) Încheierea prin care se respinge cererea de învestire cu formulă executorie poate fi atacată numai cu apel de tre creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.
(5) Încheierea prin care se admite cererea de învestire cu formulă executorie nu este supusă
niciunei  i  de  atac,  dar  legalitatea  acesteia
poate face obiectul contestaţiei la executare.
(6) Formula executorie are următorul cuprins:
Noi, Preşedintele României,
Dăm împuternicire şi ordonăm executorilor judecătoreşti să pună în executare titlul (Aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu) pentru care s-a pronunţat prezenta încheiere de învestire cu formulă executorie. Ordonăm agenţilor forţei publice să sprijine îndeplinirea   promptă   şi   efectivă   a   tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condiţiile legii. (Urmează semnătura preşedintelui completului şi a grefierului)”.


următorul cuprins:
„Art. 650. – (1) Instanţa de executare este judetoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune
altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu este în ţară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripţie se af, la data
sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în ţară, judetoria în a cărei
circumscripţie se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit
de creditor.”
 
 
22.  La articolul 650, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Schimbarea domiciliului sau sediului debitorului sau, după
caz, al creditorului după începerea executării silite nu atrage schimbarea competenţei instanţei de executare.
 
 
23. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 650 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2)    Instanţa    de    executare    soluţionează    contestaţiile   la
executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe.
(3)  În  toate  cazurile  instanţa  de  executare  se  pronunţă  prin încheiere executorie care poate fi atacată numai cu apel, în termen de
10 zile de la comunicare, dacă prin lege nu se dispune altfel.”
 
 
24. La articolul 651, litera b) a alineatului (1) şi alineatele
(2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„b) în cazul urmăririi silite a bunurilor mobile şi al executării silite directe mobiliare, executorul judetoresc din circumscripţia curţii
de apel unde se află domiciliul ori, după caz, sediul debitorului, sau din
circumscripţia curţii de apel unde se află bunurile; în cazul în care domiciliul sau, după caz, sediul debitorului se află în străinatate, este competent oricare executor judecătoresc;
.................................................................................................................... (2) Da bunurile urribile, mobile, se află în circumscripţiile
mai  multor  curţi de  apel,  oricare  dintre  executorii  judetoreşti  care


 
funcţionează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curţi de apel.
(3)  Executorul  judecătoresc  răne  competent   continue executarea  silită  chiar  dacă  după  începerea  executării  debitorul  şi-a
schimbat domiciliul sau, după caz, sediul.”
 
 
25. După alineatul (3) al articolului 651 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) În cazul în care executorul judetoresc iniţial învestit de
creditor constată că nu sunt bunuri şi venituri urribile în raza competenţei sale teritoriale, creditorul poate cere instanţei de executare continuarea executării silite printr-un alt executor judecătoresc, dispoziţiile art. 652 alin. (4) aplicându-se în mod corespuntor.”
 
 
26. Alineatul (4) al articolului 652 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4)   La   cererea   creditorului,  instanţa   de   executare   poate
dispune, pentru motive temeinice, înlocuirea executorului judecătoresc cu alt executor judecătoresc indicat de către creditor şi continuarea executării silite de tre noul executor judecătoresc. Dispoziţiile art. 653 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.”
 
 
27. Alineatul (2) al articolului 659 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2)   De   asemenea,   la   cererea   executorului   judecătoresc,
instituţiile publice, instituţiile de credit şi orice alte persoane fizice sau persoane juridice sunt obligate îi comunice, de îndată, în copie, documentele, precum şi, în scris, datele şi informaţiile apreciate de executorul judecătoresc ca fiind necesare realirii executării silite, inclusiv codul numeric personal al persoanei supuse executării silite, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel. Tot astfel, organele fiscale sunt obligate să comunice, în aceleaşi condiţii, datele şi informiile pe care le administrează potrivit legii. La cererea executorului judecătoresc sau a părţii interesate, instanţa de executare poate lua măsurile prevăzute la art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. f) şi la art. 189.”


 
28. Articolul 664 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Înregistrarea cererii de executareArt. 664. – De îndată ce primte cererea de executare, executorul judetoresc va dispune înregistrarea acesteia.”


 
 
29. Articolul 665 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Încuviinţarea executării siliteArt. 665. – (1) Cererea de executare silită se soluţionea în maximum 3 zile de la înregistrarea ei.
(2) Executorul judecătoresc se pronunţă asupra încuviinţării  executării  silite,  prin  încheiere,
fără citarea rţilor. Motivarea încheierii se face
în cel mult 7 zile de la pronunţare.
(3) Încheierea va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute la art. 656 alin. (1), atarea titlului executoriu pe baza ruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este determinată sau determinabi, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea, când s-a încuviinţat urmărirea silită a bunurilor debitorului, şi modalitatea concretă de executare sili, atunci când s-a solicitat expres aceasta.
(4) Încuviinţarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judetoresc
competent să recurgă, simultan ori succesiv, la toate  modalităţile  de  executare  prevăzute  de
lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv     a     cheltuielilor     de     executare.
Încuviinţarea execurii silite produce efecte pe
întreg  teritoriul  ţării.  De  asemenea, încuviinţarea   executării   silite   se   extinde   şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate.
(5) Executorul judetoresc va respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă:
1.   cererea   de   executare   silită   este   de competenţa altui organ de executare decât cel


 
sesizat;
2.   hotărârea  sau,   după   caz,   înscrisul  nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
3.     înscrisul,       altul   decât     o     hotărâre judetoreas,             nu                este     învestit  cu  formulă
executorie;
4. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă;
5.   debitorul   se   bucură   de   imunitate  de executare;
6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită;
7. există alte impedimente prevăzute de lege.
(6)  Încheierea  prin  care  s-a  dispus încuviinţarea executării silite poate fi supusă controlului instanţei de executare pe calea contestaţiei la executare, în condiţiile legii. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare  a  executării  silite  poate  fi contestată de tre creditor, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa de executare.”
 
 
30. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 669 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(5) În cazul în care sumele stabilite potrivit alin. (4) nu pot fi recuperate  de  la  debitor,  din  lipsa  bunurilor  urribile  sau  din  alte
asemenea   cauze,    acestea,   cu    excepţia    onorariului    executorului
judetoresc, vor fi plătite de creditor, care le va putea recupera de la debitor când starea patrimonială a acestuia o va permite, înăuntrul termenului de prescripţie.
(6)   Pentru    sumele    stabilite   potrivit    prezentului   articol, încheierea constituie titlu executoriu atât pentru creditor, cât şi pentru
executorul  judetoresc,  fă a  fi  necesară  învestirea  cu  formulă
executorie.
 
 
31. Articolul 671 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Comunicarea actelor de procedurăArt. 671. Comunicarea actelor de procedură în cadrul executării silite se poate face de către executorul  judecătoresc  fie  personal,  fie  prin


aceasta nu este posibi, potrivit dispoziţiilor legale privind citarea şi comunicarea actelor de procedu, care se aplică în mod corespunzător. Dovada comunicării prin agent procedural are aceeaşi forţă probantă cu dovada comunirii efectuate de către executor însuşi.”
 
 
32. Alineatul (2) al articolului 679 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2)    În    cazul    altor    titluri    executorii    decât    hotărârile
judetoreşti, la cererea creditorului sau a executorului judetoresc, instanţa  competentă  va  autoriza  intrarea  în  locurile  menţionate  la alin. (1). Instanţa se pronunţă, de urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea terţului care deţine bunul, prin încheiere executorie care nu este supusă niciunei căi de atac.”
 
 
33. Alineatul (2) al articolului 698 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2)  După  încuviinţarea  execurii  silite,  executorul  va comunica  debitorului  încheierea  de  încuviinţare  a  executării  silite,
precum şi o nouă somaţie, la care nu se va mai atura titlul ce se execută.”
 
 
34. Alineatul (3) al articolului 711 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,(3) De asemenea, după începerea executării silite, cei interesaţi
sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, precum şi a încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă au fost date fără îndeplinirea condiţiilor legale.”
 
 
35. Alineatul (2) al articolului 713 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul urmăririi silite a imobilelor, al urmăririi silite a fructelor şi a veniturilor generale ale imobilelor, precum şi în cazul predării silite a bunurilor imobile, dacă imobilul se află în circumscripţia
altei  curţi  de  apel  decât  cea  în  care  se  află  instanţa  de  executare,


imobilului.”
 
 
36. Alineatul (2) al articolului 714 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2)      Contestaţia      împotriva      încheierilor      executorului
judetoresc, în cazurile în care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive, se poate face în termen de 15 zile de la comunicare.”
 
 
37. Alineatul (1) al articolului 716 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 716. (1) Contestaţia la executare se judecă cu procedura
prevăzută de prezentul cod pentru judecata în primă instanţă, care se aplică în mod corespuntor, dispoziţiile art. 200 nefiind aplicabile în acest caz.”
 
 
38. Alineatul (7) al articolului 718 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(7)  Dacă  există  urgenţă  şi  da,  în  cazurile  prevăzute  la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune,
prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă
niciunei  i  de  atac.  Cauţiunea  depusă  potrivit  prezentului  alineat
rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea de suspendare provizorie este respinsă şi este deductibilă din cauţiunea finală stabilită de instanţă, dacă este cazul.”
 
 
39. Alineatul (8) al articolului 719 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(8) În situaţia prevăzută la alin. (7), instanţa va solicita actul care  constată  refuzul  executorului  judecătoresc  de  a  primi  ori  de  a
înregistra cererea de executare silită, de a îndeplini un act de executare
silită ori de a lua altă măsură prevăzută de lege.”
 
 
40. Alineatul (2) al articolului 731 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,(2)  În  cazul  în  care  există  pericol  evident  de  sustragere  a
bunurilor de la urmărire, la solicitarea creditorului sau a executorului judetoresc, instanţa de executare va dispune sechestrarea  bunurilor


 
urmăribile odată cu comunicarea somaţiei tre debitor. Instanţa analizează cererea de urgenţă, în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac.”
 
 
41. Alineatul (2) al articolului 767 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu sunt obligaţi, dacă
au rang util de preferinţă, să depună garanţia prevăzută la alin. (1), decât pentru a acoperi, dacă este cazul, diferenţa dintre valoarea garanţiei şi propria creanţă.”
 
 
42. Alineatul (1) al articolului 779 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 779. – (1) Bunurile sechestrate care nu au putut fi valorificate în condiţiile prezentei secţiuni mân indisponibilizate cel mult un an de la data aplicării sechestrului. În cursul acestui termen,
executorul judetoresc poate proceda din nou la valorificarea acestor bunuri;  în  acest  caz,  preţul  de  începere  a  licitaţiei  va  fi  fixat,  prin
încheiere, de tre executorul judecătoresc şi va fi egal cu preţul de începere de la ultima licitaţie organizată pentru bunul mobil respectiv.
Dacă nici după expirarea acestui termen bunurile nu pot fi valorificate, iar creditorul refuză le preia în contul creanţei, ele se restituie din
oficiu debitorului sau unui reprezentant al său.”
 
 
43. Alineatul (1) al articolului 782 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 782. (1) Poprirea se înfiinţează fă somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin adresă în care se va preciza şi
titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată  celei  de-a  treia  persoane  arătate  la  art.  780  alin.  (1),
împreună cu încheierea de încuviinţare a execurii. Despre măsura luată
va fi înştiinţat şi debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înfiinţare a popririi, la care se vor ataşa, în copie certificată, încheierea de încuviinţare a executării şi titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate.”


următorul cuprins:
„(6)   Administratorul-sechestru   care   nu   a    cerut   predarea bunurilor în termen de 10 zile de la comunicarea numirii va fi considerat
că  nu  acceptă  această  însărcinare.  Acesta  şi  cel  care  refuză  în  mod expres  însărcinarea  vor  fi  înlocuiţi  de  îndată  cu  altă  persoană  prin
încheiere   dată   de   executorul   judecătoresc,   fă   citarea   păilor. Dispoziţiile                  prezentului      alineat  nu   se   aplică         în           situaţia în      care
administrator-sechestru  a  fost  numit  debitorul  sau,  după  caz,  terţul
dobânditor.”
 
 
45. Articolul 818 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
Competenţa                Art. 818. (1) Urrirea silită imobiliară este de competenţa executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul aparţinând debitorului sau unei terţe persoane, dacă se urmăreşte un imobil ipotecat ajuns în mâinile acesteia.
(2) Dacă se urmăresc mai multe imobile aflate în circumscripţia aceleiaşi    curţi de apel, competenţa aparţine oricăruia dintre executorii judecătoreşti care funcţionează în această circumscripţie, la alegerea creditorului.”
 
 
46. Articolul 819 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Înştiinţarea debitorului şi teului dobânditorArt. 819. – Executorul judecătoresc va comunica  încheierea  de  încuviinţare  a executării silite prevăzute de art. 665 atât debitorului, cât şi terţului dobânditor, însoţită, în ambele cazuri, de titlul executoriu în copie certificată   şi   de   somaţie,   punându-li-se   în vedere ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să ptească întreaga datorie, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de executare.”


 
 
47. Articolul 820 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Înştiinţarea altor persoaneArt. 820. Dacă se urmărte numai cota-parte aparţinând       debitorului din    imobilul                    aflat             în


încheierea de încuviinţare a execurii vor fi comunicate şi coproprietarilor, cu invitaţia de a-şi  exercita  dreptul  ce  le  este  recunoscut potrivit art. 822”.
 
 
48. La articolul 821, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) În cazul în care cererea de executare silită şi înscrisurile
anexate acesteia nu cuprind menţiuni privitoare la imobilul urmărit, executorul  judetoresc  va  solicita  efectuarea  formaliţilor  de publicitate prevăzute de prezentul articol de îndată ce imobilul va fi identificat cu datele necesare îndeplinirii formalităţilor de publicitate.”
 
 
49. Articolul 830 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Administrarea imobilului urmăritArt. 830. – (1)  Pe data comunirii încheierii de încuviinţare a executării, debitorul sau, după caz, terţul dobânditor este decăzut din dreptul de a efectua acte de administrare asupra imobilului urmărit.
(2) Executorul judetoresc, atunci când apreciază ca fiind necesar, va numi, prin încheiere, un administrator-sechestru care să asigure administrarea imobilului, încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor necesare şi apărarea în litigiile privitoare la acest bun.
(3) Când debitorul însuşi sau terţul dobânditor este administratorul-sechestru al imobilului urmărit, executorul judecătoresc îi va preda imobilul   cu   acest   titlu.   În   caz   de   refuz, procesul-verbal întocmit de executorul judetoresc va ţine loc de predare-primire şi va fi comunicat potrivit dispoziţiilor privitoare la procedura de comunicare a citaţiilor şi a altor acte de procedură.”


următorul cuprins:
„(4)  Publicaţii  în  extras,  cuprinzând  menţiunile  prevăzute  la alin. (1) lit. a), c) şi f)-m), se vor face, sub sancţiunea nulităţii, într-un
ziar de circulie naţională,  dacă  valoarea  imobilului  depăşeşte suma de 250.000 lei, sau într-un ziar local, dacă nu trece peste această sumă.
Publicia, în extras, sau în întregul ei, va fi publica, sub sancţiunea nuliţii, şi în Registrul electronic de publicitate a vânrii bunurilor
supuse executării silite şi, de asemenea, va putea fi publicată,  şi în ziare,
reviste  şi  alte  publicaţii  existente  care  sunt  destinate  vânzării  unor imobile de natura celui scos la licitie, inclusiv pe alte pagini de internet deschise în acelaşi scop.”
 
 
51. Articolul 843 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Garanţia de participare şi oferta de cumpărareArt. 843. – (1)  Persoanele     care     vor     să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să depună la unitatea prevăzută de lege, la dispoziţia executorului judetoresc, o garanţie reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul respectiv. Dovada consemrii va fi ataşată ofertei de cumpărare ce  va  cuprinde  preţul  oferit  şi  condiţiile  de plată. Termenul limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoţită de dovada consemnării este ziua premergatoare licitiei, cu excepţia ofertelor de cumpărare cel puţin egale cu preţul de  începere  a  licitaţiei,  care  pot  fi  depuse inclusiv în ziua licitaţiei.
(2) Dispoziţiile art. 767 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespuntor.
(3) De asemenea, sunt dispensate de garaia prevăzută la alin. (1) persoanele care, împreună
cu debitorul, au asupra imobilului urrit un drept de proprietate comună pe cote-părţi sau
sunt titularii unui drept de preempţiune, după
caz.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), dacă
valoarea creanţei ipotecare sau privilegiate sau


cuantumul garanţiei prevăzute în alin. (1), se va completa diferenţa.”
 
 
52. Alineatul (1) al articolului 844 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 844. (1) Executorul judecătoresc va amâna vânzarea, din oficiu sau la cererea părţii interesate, dacă se constată că nu au fost
respectate termenele de înştiinţare a debitorului sau a terţului dobânditor
ori,  după  caz,  cele  de  efectuare  a  publicităţii  vânzării.  Pentru  noul termen, care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data fixată pentru prima  vânzare,  se  vor  reface  formaliţile  de  publicitate  încălcate, potrivit art. 838. În acest din urmă caz, sub sancţiunea nuliţii licitaţiei, este suficient ca publicaţiile de vânzare prevăzute de art. 838 alin. (4) să fie efectuate în Registrul electronic de publicitate a vânrii bunurilor supuse executării silite.
 
 
53. Alineatul (8) al articolului 845 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(8) În cazul în care nu este oferit nici prul la care imobilul a
fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 30 de zile, pentru care se va face o nouă publicaţie, în condiţiile art. 838, cu excepţia  publicării  anunţului  într-un  ziar  de  circulaţie  nională  sau locală. La acest termen, licitaţia va începe de la preţul de 75% din preţul de pornire al primei licitaţii. Dacă nu se obţine preţul de începere a licitiei şi există cel puţin 2 licitatori, la aceli termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puţin de 30% din prul de pornire  al  primei  licitaţii.  Vânzarea  se  va  putea  face  chiar  dacă  se prezintă o singură persoană care oferă prul de la care începe licitia. În conţinutul publicaţiei de vânzare întocmite pentru cel de-al doilea termen vor fi inserate, sub sancţiunea nulităţii, toate aceste menţiuni privind modul de stabilire a preţului de adjudecare a imobilului la al doilea termen.”
 
 
54.   După    articolul    847   se   introduce    un    nou    articol, articolul 847¹, cu următorul cuprins:


 
Contestaţia împotrivaArt. 847¹. (1) Procesul-verbal de licitaţie care consemnează adjudecarea va fi notat în cartea


 


procesului-verbal de licitaţie


funcia, la cererea de îndată a executorului, pe cheltuiala adjudecatarului.
(2) În termen de o lună de la data înscrierii adjuderii  în  cartea  funciară,  debitorul  sau terţul dobânditor, creditorii urritori şi orice altă persoană interesată potrivit menţiunilor din cartea funciară, vor putea ataca procesul-verbal de licitie pe cale de contestaţie la executare.
(3) Contestia se notează în cartea funciară la cererea contestatorului, iar în lipsă, la cererea instanţei de executare.
(4) Instanţa de executare poate suspenda eliberarea sau, după caz, distribuirea sumelor rezultate   din   urmărirea   silită   a   imobilului
adjudecat.
(5)  Dacă  instanţa  admite  contestia, executorul judecătoresc va continua urrirea de la actul desfiinţat şi va solicita din oficiu ca notarea prevăzută la alin.(1) să fie radia.
(6) Sumele consemnate şi neeliberate sau, după
caz,  nedistribuite  se  vor  restitui  de  îndată
adjudecatarului.”


 
 
55.  Litera  j)  a  articolului  852  se  modifică  şi  va  avea următorul cuprins:
„j) menţiunea că, pentru creditor sau debitor, după caz, actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva adjudecatarului care nu
plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata
preţului în rate;”
 
 
56. Litera l) a articolului 852 se abrogă.
 
 
57. Articolul 853 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Predarea actului de adjudecareArt. 853. – Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate, iar în cazul în care imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate, un exemplar va fi predat creditorului urmăritor


 
şi, după caz, debitorului, spre a le servi acestora drept titlu executoriu împotriva adjudecatarului, dacă acesta nu pteşte diferenţa de preţ.”
 
 
58. Articolul 854 se abrogă.
 
 
59. Articolul 855 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Intabularea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a adjudecataruluiArt. 855. – (1) Odată cu predarea către adjudecatar a unui exemplar al actului de adjudecare, executorul judecătoresc va solicita de îndată, din oficiu, intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate al adjudecatarului, pe cheltuiala acestuia, chiar şi în cazul în care adjudecatar este însuşi terţul dobânditor care avea deja dreptul înscris în cartea   funciară.   În   cazul   în   care   dreptul dobândit de adjudecatar era înscris în mod provizoriu, nu se va dispune decât înscrierea provizorie.
(2) La cererea adjudecatarului,  acesta va fi pus în posesia imobilului adjudecat de către executorul  judecătoresc,  actul  de  adjudecare
constituind titlu executoriu împotriva tuturor persoanelor arătate la art. 852 lit. i). Dispoziţiile
art. 663 şi următoarele sunt aplicabile, a fi însă    necesară    şi    învestirea    cu    formulă
executorie a actului de adjudecare.
(3) În cazul în care imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate, executorul judecătoresc va hotărî, prin aceeaşi încheiere, şi înscrierea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare şi de grevare a imobilului până la plata integrală a prului şi a dobânzii corespunzătoare.”


 
 
60. Alineatul (4) al articolului 856 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Ipotecile şi celelalte sarcini reale, precum şi drepturile reale
intabulate  după notarea  urmăririi  în  cartea  funciară se  vor  radia  din


 
oficiu, cu excepţia celor pentru care adjudecatarul ar conveni să fie menţinute; de asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, dacă vânzarea s-a făcut în condiţiile  prevăzute  la  art.  845  alin.  (7),  toate  notările  făcute  cu urmărirea silită, cu excepţia notării contestaţiei împotriva procesului- verbal  de  licitaţie,  dacă  aceasta  nu  a  fost  soluţionată  prin  horârea răma definitivă, interdicţia de înstrăinare sau de grevare, dacă există, cu excepţia celei prevăzute la art. 855 alin. (3), precum şi promisiunea de a încheia un contract viitor, dacă până la data adjudecării beneficiarul promisiunii nu şi-a înscris în cartea funciară dreptul dobândit în temeiul contractului care a cut obiectul acesteia.”
 
 
61. Alineatul (5) al articolului 856 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(5) Dacă imobilul a fost adjudecat cu plata preţului în rate, adjudecatarul  nu  îl  va  putea  înstina  sau  greva,  fără  încuviinţarea
creditorilor urmăritori şi a debitorului, dacă este cazul, înainte de plata
integrală a preţului.”
 
 
62. Alineatul (1) al articolului 862 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.  862.   (1)  În  tot  cursul  urmăririi  silite  şi  până  la adjudecarea bunului imobil, debitorul sau orice altă persoană interesată
poate  obţine  desfiinţarea  măsurilor  asigutorii  sau  de  executare,
consemnând la dispoziţia creditorului urmăritor întreaga valoare a creanţei, cu toate accesoriile şi cheltuielile de executare.”
 
 
63. Alineatul (2) al articolului 868 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2)  În  acest  scop,  după  depunerea  sau  consemnarea  sumei
rezultate din vânzare, executorul va fixa de urgenţă un termen de 10 zile pentru depunerea titlurilor de creanţă.”
 
 
64. Articolul 888 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Executarea fără
somaţieArt. 888. – La cererea creditorului, dacă se justifică o nevoie urgentă sau există pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire, să ascundă, distrugă ori să deterioreze bunurile


putea să dispună ca executarea silită să se facă de îndată şi făsomaţie. Instanţa analizează cererea, de urgenţă, în camera de consiliu, fără citarea  părţilor.   Încheierea   nu   este   supusă niciunei i de atac.”
 
 
65. La articolul 891, denumirea marginală şi alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:


 
Obligarea debitorului la desgubiriArt. 891. – (1) Dacă în titlu executoriu nu s-a stabilit   ce   sumă   urmează   a   fi   plătită   ca echivalent al valorii bunului în cazul imposibilităţii predării acestuia sau, după caz, echivalentul despăgubirilor datorate în cazul neexecurii  obligiei  de  a  face  ce  implică faptul personal al debitorului, instanţa de executare, la cererea creditorului, va stabili această sumă prin hotărâre dată cu citarea părţilor, în termen scurt. În toate cazurile, la cererea creditorului, instaa va avea în vedere şi prejudiciile ocazionate prin neexecutarea de bunăvoie a obligaţiei, înainte ca aceasta să devină imposibil de executat.”


 
 
66. La articolul 905, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
„(7)  Acordarea  de  penaliţi  în  condiţiile  alin.  (1)  -  (4)  nu exclude               obligarea   debitorului   la   plata   de   despăgubiri,   la   cererea
creditorului, în condiţiile art. 891 sau ale dreptului comun.”
 
 
67. Alineatul (1) al articolului 954 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.  954.   (1)  sura  sechestrului  asigutor  se  aduce  la îndeplinire                     de    tre    executorul    judecătoresc,    potrivit    regulilor
prezentului cod cu privire la executarea sili, care se aplică în mod corespuntor, fără a mai cere vreo autorizare sau altă formalitate, în
afară de înregistrarea acesteia.”


alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31)  În  toate  cazurile  în  care  competenţa  de  primă  instanţă
aparţine   curţii   de   apel,   calea   de   atac   este   recursul,   dispoziţiile alin. (1) - (3) aplicându-se în mod corespunzător.”
 
 
69. Articolul 1.017 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Determinarea dobânziiArt. 1.017. (1) Dacă părţile nu au stabilit nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere, se va aplica dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică  a  semestrului  se  aplică  pe întregul semestru.
(2) Creditorul poate pretinde daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecurii la timp a obligaţiilor de către debitor.”


 
 
Art. II. După articolul 20 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judetoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,  se  introduce  un  nou  articol,  articolul  201,  cu  urtorul cuprins:
„Art.  201.   (1)  Stagiul  reprezintă  perioada  premergătoare dobândirii calităţii de executor judetoresc şi are drept scop pregătirea
profesională   a   executorului   judetoresc   la   începutul   exercitării
profesiei.
(2) Durata stagiului este de 2 ani, calculată de la data încheierii contractului individual de muncă cu un executor judecătoresc.
(3)   Colegiul   director   al   fiecărei   Camere   a    executorilor judetoreşti poate aproba, la cerere, reducerea perioadei de stagiu la un
an pentru executorii stagiari care se remarcă în activitatea profesională
pe baza rezultatelor obţinute la conferinţele de stagiu şi a referatului executorului judetoresc îndrutor.
(4)   Colegiul   director   al   fiecărei   Camere   a    executorilor judetoreşti  poate  aproba,  în  baza  unei  cereri  motivate,  reducerea


 
perioadei de stagiu pentru executorii stagiari care au intrat în profesie în temeiul   Legii   nr.   287/2011   privind   unele   măsuri   referitoare   la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, şi care, din motive neimputabile acestora, nu şi-au putut efectua perioada de stagiu în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) din lege.”
 
 
Art.  III.   La  articolul  23  din  Legea  nr.  303/2004  privind statutul judetorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modifirile şi complerile ulterioare, literele a) şi d) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea urtorul cuprins:
„a) ac   iunile posesorii, cererile privind pensiile de întreţinere, cererile privind înregistrările şi rectificările în registrele de stare civilă, cererile privind popririle, învestirea cu formulă executorie şi luarea unor măsuri asigurătorii;
……………………………………………………
d) ordonanţa de plată;”
 
 
Art. IV. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  1.154  din
7 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
 
 
1. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Obligaţia executăriiArt. 24. – (1) Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operiuni administrative, executarea hotărârii definitive se face de bunăvoie în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.
(2) În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare sili, parcurgându-se


 
procedura prevăzută de prezenta lege.
(3) La cererea creditorului, în termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea sili, care curge de la expirarea termenelor prevăzute   la   alin.   (1)  şi   care   nu   au   fost respectate, instanţa de executare, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, aplică condutorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei   obligate   o   amendă   de   20%   din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, iar  reclamantului  îi  acordă  penaliţi,  în condiţiile  art.  905  din  Codul  de  procedură civilă.
(4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a amenzii şi
de acordare a penalităţilor debitorul nu execută
obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce se va datora statului şi suma ce i se va datora lui cu titlu de penalităţi, prin hotărâre dată cu citarea părţilor. Totodată, prin aceeaşi hotărâre, instaa va stabili, în condiţiile art. 891 din Codul de procedură civilă, despăgubirile pe care debitorul le datorează creditorului pentru neexecutarea în natură a obligaţiei.
(5) În lipsa cererii creditorului, după împlinirea termenului  prevăzut  la  alin.  (4), compartimentul execuri civile al instanţei de executare va solicita autoriţii publice relaţii referitoare la executarea obligaţiei cuprinse în titlul executoriu şi, în cazul în care obligia nu a fost integral executată, instanţa de executare va fixa suma definitivă ce se va datora statului prin hotărâre dată cu citarea părţilor.”


 
2. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Instaa de executareArt. 25. – (1) Instanţa de executare, care în materia contenciosului administrativ este, potrivit art. 2 lit. ţ), instanţa care a soluţionat fondul litigiului de contencios administrativ, apli,  respectiv  acordă  sancţiunea  şi penalităţile prevăzute la art. 24 alin. (3), fără a fi nevoie de învestirea cu formulă executorie şi de încuviinţarea executării silite de către executorul judecătoresc.
(2) Cererile prevăzute la art. 24 alin. (3) şi (4) se judecă în camera de consiliu, de urgenţă şi sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
(3) Hotărârea pronunţată în condiţiile art. 24 alin. (4) este supusă numai apelului în termen de 5 zile de la comunicare. Dacă hotărârea a fost  pronunţa de  curtea  de  apel  ea  va  fi supusă, în aceli termen, recursului.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) se apli, în mod corespuntor, şi pentru punerea în executare a hotărârilor de contencios administrativ date pentru  soluţionarea  litigiilor  ce  au  avut  ca obiect contracte administrative.


 
 
Art. V. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modifirile ulterioare, se modifică după cum urmea:
 
 
1. Articolul 1.112 se modifică şi va avea următorul cuprins:


 
Prezumţia de renunţareArt. 1.112. (1) Este prezumat, nă la proba contra, că a renunţat la moştenire succesibilul care, di cunoştea deschiderea moştenirii şi calitatea lui de succesibil, nu şi-a exercitat dreptul de opţiune succesorală, prin acceptarea moştenirii sau renunţarea expresă la moştenire, în termenul de un an prevăzut la art. 1.103.
(2)  Prezumţia  de  renunţare  operea,  după
împlinirea       termenului   de   un   an   de   la


 
deschiderea  moştenirii,  dacă succesibilul, citat în condi   iile legii, nu face dovada exercitării dreptului de opţiune succesorală. Citaţia trebuie cuprindă, sub saniunea nulităţii acesteia, pe lângă elementele prevăzute de Codul de procedură civilă, şi precizarea , dacă succesibilul   nu  şi-a   exercitat   dreptul  de   a accepta moştenirea în termenul de dedere prevăzut la art. 1.103, este prezumat că renunţă la moştenire.”
 
 
2. Alineatul (1) al articolului 2.445 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2.445. – (1) Vânzarea bunurilor mobile ipotecate se poate face   numai   în   baza   contractului   de   ipotecă   învestit   cu   formulă executorie.  Cererea  de  învestire  întrerupe  prescripţia  dreptului  de  a
obţine executarea silită.”
 
 
3. Alineatul (1) al articolului 2.504 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2.504. – (1) Prescripţia dreptului la acţiune privind creanţa principală nu atrage şi stingerea dreptului la acţiunea ipotecară. În acest
din urmă caz, sub rezerva prescripţiei dreptului de a obţine executarea
silită, creditorul ipotecar va putea oricând urri, în condiţiile legii, bunurile  mobile  sau  imobile  ipotecate,  însă  numai  în  limita  valorii acestor bunuri.”
 
 
Art. VI. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 1811  din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modifirile şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 1811. (1) Învestirea cu formulă executorie a contractului de ipotecă în vederea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului
ipotecat prevăzută la art. 2.445 din Codul civil este de competenţa judetoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau, după caz, îşi
are sediul creditorul.


 
(2) Opoziţia la executare prevăzută la art. 2.452 din Codul civil este de competenţa judecătoriei care a învestit cu formulă executorie contractul de ipotecă.”
 
 
Art. VII. – Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
 
1.  După  articolul  12  se  introduc  trei  noi  articole, articolele 121 - 123, cu următorul cuprins:
„Art. 121 . Dacă prin lege nu se prevede altfel, dispoziţiile
art. 200 din Codul de procedură civilă privind verificarea cererii şi regularizarea acesteia nu se aplică în cazul incidentelor procedurale şi nici în procedurile speciale care nu sunt compatibile cu aceste dispoziţii.
 
 
Art. 122. Întâmpinarea nu este obligatorie în incidentele procedurale, dacă prin lege nu se prevede altfel.
 
 
Art. 123 . – Prin sintagma «preşedintele instanţei» din cuprinsul art. 937 şi prin termenul «preşedinte» din cuprinsul art. 944, din Codul de procedură civilă, se înţelege «preşedintele completului de judecată».”
 
 
2. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 74. – Dreptul la acţiunea ipotecară prevăzut de art. 2.504 din Codul civil este imprescriptibil. Dispoziţiile Codului de procedură
civilă privitoare la prescripţia dreptului de a obţine executarea  silită
rămân aplicabile.
 
 
Art.  VIII.   Alineatul  (3)  al  articolului  XVII  din  Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judetoreşti, precum şi pentru pregătirea   punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013, se modifică şi va avea urtorul cuprins:
„(3)  Dispoziţiile  art.  XIV  alin.  (2)  -  (4)  şi  ale  art.  XV alin. (2) - (5) se aplică în mod corespuntor, cu excepţia recursului care este de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Termenul prevăzut la art. XV alin. (3) se dublează în cazul recursului. Întâmpinarea trebuie


 
redactată şi semnată de avocatul sau consilierul juridic al intimatului, iar răspunsul la întâmpinare de avocatul sau consilierul juridic al recurentului.”
 
 
Art. IX. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
 
1. La articolul 10, litera a) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor,
altele decât horârile judetoreşti, pentru fiecare titlu - 20 lei;”
 
 
2. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3)  Acţiunea  în  anulare  a  hotărârii  arbitrale  se  taxează  cu
100 lei pentru fiecare motiv invocat. Recursul împotriva horârii pronunţate în acţiunea în anulare se timbrează potrivit art. 24, care se aplică în mod corespuntor.”
 
 
Art. X. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânrii-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea socieţilor comerciale ce din în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor  Statului,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modifirile ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmea:
 
 
1. Alineatul (2) al articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică înstrăinărilor între coproprietari, soţi, rude şi afini până la gradul al treilea, inclusiv.”
 
 
2. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3)   Dispoziţiile   prezentei   legi   nu   se   aplică   în   cadrul procedurilor de executare silită şi contractelor de vânzare încheiate ca


 
urmare a îndeplinirii unor formalităţi de licitaţie publică, cum este cazul celor realizate în cadrul procedurii de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă sau ca urmare a apartenenţei imobilului la domeniul privat de interes local sau judeţean al uniţilor administrativ-teritoriale.”
 
 
Art. XI. Hotărârile arbitrale sau ale altor organe cu atribuţii jurisdiionale, cu excepţia horârilor judetoreşti, precum şi alte înscrisuri pronunţate sau, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, pot fi puse în executare silită numai dacă au fost învestite cu formula executorie prevăzută de Codul de procedură civilă.
 
 
Art. XII. (1) Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede încuviinţarea  de  tre  instanţa  de  executare  a  executării  silite  a hotărârilor judecătoreşti, acestea vor fi puse în executare după încuviinţarea cererii de executare silită de către executorul judecătoresc competent potrivit legii.
(2)   Ori   de   câte   ori   printr-un   act   normativ   se   prevede încuviinţarea de către instanţa de executare a executării silite a titlurilor executorii, altele decât hotărârile judetoreşti, acestea vor fi puse în executare după învestirea lor cu formulă executorie de către instanţa de executare şi după încuviinţarea cererii de executare silită de către executorul judetoresc competent potrivit legii.”
 
 
Art. XIII. Dispoziţiile privitoare la încuviinţarea executării silite a horârilor, inclusiv arbitrale, stine rămân aplicabile.
 
 
Art. XIV. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din
3 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


 
Această   lege   a   fost   adoptată   de   Parlamentul   României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
 
 
 


p. PREDINTELE CAMEREI  DEPUTAŢILOR


PREŞEDINTELE SENATULUI


 

 

 

 

 

 

 

VIOREL  HREBENCIUC           CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucurti, Nr.